Beeldvorming

Scripties binnen gekozen thema:

Van ‘integratiediscours’ naar ‘burgerschapsdiscours’

Thema: Beeldvorming 

Aan de hand van een analyse van de geschiedenis van het ‘integratiediscours’ vanaf de jaren ’70 in de Nederlandse politiek en het huidige discours tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 wordt beargumenteerd dat er sprake is van een continuïteit in het spreken over ‘de ander’ en ‘integratie’. De theoretische analyse, op ... lees verder »


New Perspectives: A thesis on the interconnections between embodied feminist film theory and my personal experience of making a documentary film

Thema: Beeldvorming 

Om feministische documentaires te herdefiniëren, beschrijft dit proefschrift hoe theorieën van ‘belichaming’ de ervaring bij het maken van een documentaire kan beïnvloeden. De auteur relateert drie vragen van de documentaire film aan wat zij definieert als 'embodied film theory': Wat is de verantwoordelijkheid van de documentairemaker met oog op ... lees verder »


Role Models, Realistic Representatives or Stereotypes?

Thema: Beeldvorming 

Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de representatie van Marokkaanse Nederlanders in de Nederlandse media. Dit onderzoek onderscheidt zich echter door te kijken naar wat Marokkaanse Nederlanders vinden van de manier waarop zij gerepresenteerd worden en welke ideeën er leven in de Nederlandse media over de rol die zij spelen in deze ... lees verder »


Hoe bericht het NOS Journaal over de multiculturele samenleving

Thema: Beeldvorming 

Deze scriptie van Fatima Akgul gaat over de manier waarop het NOS Journaal de Nederlandse multiculturele samenleving weerspiegelt. Zij heeft dit onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek, inhoudsanalyse en interviews. De inhoudsanalyse heeft betrekking op de uitzendingen van het NOS Journaal van 20.00 uur voor de periode van drie ... lees verder »


Rita vs de Rest

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar vijf jaar persoonlijke en politieke berichtgeving over Rita Verdonk in de Nederlandse dagbladen Rita Verdonk heeft zichzelf als een nieuw soort politicus neergezet waarvoor niet alleen haar standpunt maar ook haar persoonlijkheid van groot belang is. Als politicus zonder partij is Verdonk afhankelijk van de communicatie via de ... lees verder »


'A more African place'

Thema: Beeldvorming 

Een studie naar de relatie tussen verbeelding en vrijwilligerswerk in Ghana Siebe Anbeek heeft in zijn scriptie geprobeerd duidelijk te maken wat de relatie is tussen verbeelding en vrijwilligerswerk in Ghana. Daartoe ging hij allereerst in op de verwachtingen die vrijwilligers hadden van het werk, Ghana en haar inwoners voordat zij vertrokken. ... lees verder »


Screening Asian Americans

Thema: Beeldvorming 

The construction of Asian Americans’ (non-)Americanness in contemporary popular American cinema Dit onderzoek beschrijft de verbeelding van Aziatische Amerikanen in populaire Amerikaanse films. Het doel was om te onderzoeken of, en zo ja, in welke mate, de heersende stereotiepe beelden van Aziatische Amerikanen in de zeven onderzochte films ... lees verder »


‘Dit zijn wij’

Thema: Beeldvorming 

Beeldvorming, emancipatie en humor onder vrouwen van Marokkaans-islamitische afkomst in Amsterdam Studente Eva Braam voerde tijdens haar werk op het Amsterdams Lyceum veel gesprekken met meisjes van Marokkaanse afkomst. Ze vroeg zich af wat deze jonge vrouwen vinden van de huidige beeldvorming rond moslimas.  Wat is hun gevoel over de ... lees verder »


Moslima's in beeld

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar framing en identiteitsconstructies van moslimvrouwen in de Nederlandse pers. De verscherping van het nationale islamdiscours heeft verregaande invloed op de manier waarop identiteiten van moslimvrouwen in de Nederlandse pers worden geconstrueerd. Waar begin jaren negentig van de vorige eeuw emancipatoire identiteitsaspecten nog ... lees verder »


Wilders' wereld in het nieuws

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar tien jaar berichtgeving over Geert Wilders en zijn politieke partij in de Nederlandse dagbladen De opvallende aanwezigheid van Geert Wilders in het politieke nieuws is de aanleiding geweest om de berichtgeving over deze politicus en zijn partij te analyseren. In dit onderzoek is gekeken op welke wijze Geert Wilders en zijn ... lees verder »


Moslima: een mediacreatie?

Thema: Beeldvorming 

De manier waarop de media omgaan met moslimemancipatie Het thema van de scriptie “Moslima: een mediacreatie?” komt voort uit de discussies rond Ayaan Hirsi Ali en de impact van haar mening over en inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen. De hoofdvraag van de scriptie is tweeledig:  Op welke manier worden onderwerpen omtrent de ... lees verder »


Moslimvrouwen in beeld

Thema: Beeldvorming 

De invloed van stereotype berichtgeving op stereotype-activatie, geheugen en wij/zij-kennis. Het onderwerp 'stereotype beeldvorming van moslimvrouwen in fotografie' staat centraal in ditafstudeerproject. Moslimvrouwen maken deel uit van een sociale groep die in Nederland veel te maken krijgt met stereotypering. Moslimvrouwen die géén hoofddoek ... lees verder »


Wit is ook een kleur

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar blanke en zwarte representaties van blanke etniciteit in film Binnen verschillende wetenschappelijke disciplines wordt meer en meer onderzoek gedaan naar de verbeelding van etnische groepen in de media. Het grootste deel van die onderzoeken richt zich op niet-blanke etnische groepen. Bij etniciteit wordt vaak automatisch ... lees verder »


Achtergestelde probleemjongeren of kut-Marokkanen?

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar de berichtgeving over twee vergelijkbare rellen in Amsterdam-west, vóór en na Fortuyn. Sarah Sylbing onderzoekt in haar scriptie hoe er over Marokkanen is bericht in de periode vóór en na Fortuyn. De vraag, of beter: het verwijt, naar de media de problematiek rondom Marokkanen te hebben doodgezwegen staat hierbij centraal. ... lees verder »


"Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen"

Thema: Beeldvorming 

Een kwalitatief onderzoek naar de constructie van etnische diversiteit in Nederlandse fictieseries en de beoordeling hiervan door jongeren Na lange tijd van negeren worden er tegenwoordig steeds meer programma’s gemaakt waarin etnische minderheden voorkomen. In Nederlandse fictie spelen etnische minderheden verschillende rollen. Dit onderzoek ... lees verder »


Allochtonen in de dagbladpers

Thema: Beeldvorming 

Een vergelijkend onderzoek Negatieve beelden over allochtonen lijken anno 2006 niet uit de wereld. In dit onderzoek zal worden ingegaan op de relatie tussen negatieve beelden over allochtonen in de Nederlandse samenleving en de rol van de media in die negatieve beeldvorming. De landelijke dagbladen Trouw, De Telegraaf en de Volkskrant zijn ... lees verder »


Televisie en integratie

Thema: Beeldvorming 

De beeldvorming van allochtonen in televisiedocumentaires Deze masterthesis omvat een onderzoek naar de beeldvorming in televisiedocumentaires met betrekking tot de integratie van verschillende etnische groepen in onze samenleving. Er is gekozen voor televisiedocumentaires omdat documentaires een centrale rol zouden kunnen spelen in het totale ... lees verder »


Multiculti media? Diversiteit in kinderprogramma's

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar de verbeelding van de multiculturele samenleving in kinderprogramma’s van publieke en commerciële zenders. Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de theorievorming over media en de multiculturele samenleving, door duidelijk te maken hoe de media (televisie) etnische anderen verbeelden. Het onderzoek richt ... lees verder »


Representations of Muslim women in films

Thema: Beeldvorming 

'You are more than an image'. Representations of Muslim women in four documentaries and a short film. Deze studie onderzoekt de beeldvorming van moslimvrouwen in vier documentaires en één korte film, gemaakt door moslimvrouwen in Groot-Brittannië en Nederland. Alle films laten het leven van moslimvrouwen op verschillende locaties zien. De ... lees verder »


Representatie etnische minderheden in het NOS Journaal

Thema: Beeldvorming 

Receptieonderzoek onder allochtonen.   In dit kleinschalige onderzoek¹ wordt onderzocht hoe het met de representatie van etnische minderheden in het NOS journaal gesteld is. Dit gebeurt door middel van een receptieanalyse. Aan de hand van diepte-interviews met vijf niet-westerse allochtonen wordt achterhaald hoe zij vinden dat het met hun ... lees verder »


Hafid Bouazza's representatie in de media

Thema: Beeldvorming 

Herkomst: literatuurBestemming: vrijheidHafid Bouazza wordt geschaard onder de lichting ‘Marokkaanse auteurs’ zoals Abdelkader Benali en Khalid Boudou. Ondanks het feit dat er overeenkomsten zijn (ze komen allemaal uit Marokko, maar zijn met de Nederlandse cultuur ‘groot’ geworden), valt Bouazza buiten de boot. Bij nadere inspectie bleek dat hij ... lees verder »


Simon en Shouf Shouf Habibi!: Een constructie van de Nederlandse identiteit?

Thema: Beeldvorming 

Nederland maakt de laatste decennia hevige veranderingen door. Veranderingen in demografie, technologie en gedrag die een verandering van cultuur tot gevolg heeft. Wat betekent het in de huidige maatschappij om Nederlander te zijn, waar staat Nederland voor en wat houdt de Nederlandse cultuur in? De laatste jaren worden deze vragen meer en meer ... lees verder »


Moslims in de media

Thema: Beeldvorming 

Verandering in beeldvorming. In dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te verkrijgen in de beeldvorming van moslims in de Nederlandse media. Hiervoor wordt de berichtgeving naar moslims in twee landelijke dagbladen met elkaar vergeleken: De Telegraaf en NRC Handelsblad. De onderzoeksperiode bestaat uit elf dagen na de moord op Theo van Gogh ... lees verder »


Invloed van mediaboodschappen op de beeldvorming over moslims

Thema: Beeldvorming 

Een studie naar media-effecten in het algemeen en de invloed van het al dan niet gebruiken van beelden daarbij in het bijzonder op de beeldvorming over moslims. Beelden spelen een steeds belangrijkere rol in de informatievoorziening door de media. Het gebruik van schokkende beelden doet dikwijls de nodige stof opwaaien, maar wat nu precies het ... lees verder »


Kleurrijke beelden

Thema: Beeldvorming 

Fotoberichtgeving over de multiculturele samenleving in HP/De Tijd en Vrij Nederland. Een vergelijking tussen 1994 en 2004. Dit onderzoek richt zich op de verschillen en overeenkomsten in de fotoberichtgeving van HP/De Tijd en Vrij Nederland in het laatste half jaar van 1994 en 2004 over de multiculturele samenleving. Ook wordt gekeken of er een ... lees verder »


Worstelen met het stereotype

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar de weergave van Olympische sporters in de Nederlandse kranten Eén van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat de sportmedia bijdragen aan de beeldvorming over gender en etniciteit van sporters. Doelstelling van deze studie is meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop blanke en gekleurde sporters gerepresenteerd worden in ... lees verder »


Het gewicht van Al Jazeera op globale schaal

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar globale mediamachtsverhoudingen en de rol van de Arabische satellietzender Al Jazeera De aanwezigheid van beelden van de Arabische nieuwszender Al Jazeera op de westerse televisie tijdens de Amerikaanse invasie van Irak (20 maart tot 1 mei 2003), roept de vraag op in hoeverre de nieuwszender ‘tegenwicht’ biedt aan het idee dat ... lees verder »


Al-Qaida-video's in het NOS-journaal

Thema: Beeldvorming 

De aanleiding tot deze masterthesis van Sander van Yperen, student Media & Journalistiek, was de toegenomen aanwezigheid van Al-Qaida-video's in de Westerse media, iets waarvan de oorzaak met name gezocht kan worden in een aantal recente aanslagen op Westerse doelwitten als New York, Madrid en Londen. Deze video's stellen Westerse journalisten ... lees verder »


Zelfcensuur en islamitisch fundamentalisme

Thema: Beeldvorming 

Vormt islamitisch fundamentalisme een bedreiging voor de persvrijheid? Deze reflectie probeert een zo volledig en helder mogelijk beeld te geven van de berichtgeving en journalistieke werkwijze omtrent het vraagstuk van islamitisch fundamentalisme en -terrorisme. Daarbij is de centrale vraag: vormt het islamitisch fundamentalisme een gevaar voor ... lees verder »


Allochtonen en media

Thema: Beeldvorming 

Verwachtingen en perceptie Deze scriptie geeft een overzicht van de verwachtingen en percepties die leven in de relatie tussen allochtonen en media. Het eerste deel bevat een literatuuroverzicht waarin een breed beeld wordt geschetst van de situatie in de internationale context en in Vlaanderen. Er wordt stil gestaan bij het mediagebruik van ... lees verder »


De hoofddoekenkwestie in het VRT-journaal

Thema: Beeldvorming 

Op zoek naar oriëntaalse stereotypen in de beeldvorming van moslimvrouwen. Een discoursanalyse vanuit postkoloniale blik. De positie van de islamitische vrouw staat in deze tijden hoog op de mondiale politieke agenda’s. Ze symboliseert het debat over terrorisme, over integratie, over de oprukking van extreemrechts, over de vraag of het ... lees verder »


Framing islam

Thema: Beeldvorming 

Een onderzoek naar de beeldvorming over moslims in de media en onder de Nederlandse bevolking. In deze studie werd een poging gedaan zicht te krijgen op de wijze waarop de media over de islam en over moslims verslag doen. Er werd gekozen om bij wijze van steekproef de islam-berichtgeving van een krant (de Volkskrant) en een actualiteitenprogramma ... lees verder »


Zwart op wit televisie

Thema: Beeldvorming 

Een ontwikkeling in de beeldvorming van zwarte acteurs en actrices in Nederlandse televisieseries. Dit onderzoek richt zich op de stereotype beeldvorming van zwarte Afro-Surinamers en -Antillianen in Nederland. Van belang hierbij is welk beeld de witte Nederlanders hadden van zwarte Afro-Surinamers en -Antillianen door de jaren heen en in ... lees verder »


Berichtgeving over allochtonen en criminaliteit

Thema: Beeldvorming 

Onderzoek naar de mate waarin krantenartikelen uit het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, De Telegraaf en de Volkskrant een representatief beeld geven van Antillianen, Marokkanen, Surinamers en Turken die in aanraking komen met criminaliteit in vergelijking met Nederlanders. In 2004 was er veel aanleiding voor discussie over de ... lees verder »


Vluchtelingen aan de Nieuwspoort

Thema: Beeldvorming 

Een inhoudsanalyse van de berichtgeving over vluchtelingen in twee Nederlandse kranten Vluchtelingen, asielzoekers en het asielbeleid zijn van tijd tot tijd populaire onderwerpen in het publieke debat. Het beeld van vluchtelingen in de media wordt bepaald door de keuze en aandacht voor verschillende onderwerpen. Zo zijn er enerzijds onderwerpen ... lees verder »


Frightening Foreigners

Thema: Beeldvorming 

The media and hostility toward immigrants. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de aard van aan migranten gerelateerde onderwerpen in de media, en daarmee ook in de publieke opinie, samenhangt met een algemeen gevoel van vijandigheid ten opzichte van migranten. Dit onderzoek geeft dan ook enigszins inzicht in het samenspel tussen vooroordeel, ... lees verder »


Etnische minderheden als presentator in beeld

Thema: Beeldvorming 

Een Europees vergelijkend onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken hoe het met de representatie van minderheden als ‘presentator’ op televisie is gesteld in acht Europese landen of landsdelen¹ (telkens voor de drie grootste televisiezenders). Van vier landen (België, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië) werd ook het mediabeleid onderzocht, ... lees verder »


Betekenisgeving aan de televisieserie 'Najib en Julia'

Thema: Beeldvorming 

De in 2004 vermoordde regisseur Theo van Gogh maakte in 2002 de dertiendelige serie ‘Najib en Julia’ die vanaf januari 2003 wekelijks werd uitgezonden door de AVRO. Het verhaal gaat over een Haags hockeymeisje, Julia, die verliefd wordt op Najib, een Marokkaanse pizzakoerier. De oud-cabaretier Justus van Oel was verantwoordelijk voor het ... lees verder »


Vriendschap tussen twee culturen

Thema: Beeldvorming 

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van de NPS-serie Dunya en Desie in de multiculturele samenleving. In dit onderzoek wordt gekeken welke betekenis de NPS-jongerenserie Dunya & Desie heeft in de multiculturele samenleving. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn diepteinterviews met drie makers gedaan en zijn 24 zowel allochtone ... lees verder »


Blauw op TV

Thema: Beeldvorming 

Een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen van politieseries voor jongeren met diverse etniciteiten. Deze scriptie gaat over politieseries, etniciteit en jongeren. Het is een kwalitatief publieksonderzoek waarbij het gaat om de betekenissen die Nederlandse politieseries hebben voor hoogopgeleide Surinaamse jongeren en hoogopgeleide ... lees verder »


Van 'Troetelturk' tot 'Kut-Marokkaan'

Thema: Beeldvorming 

Een studie naar het politiek correcte gehalte van de Nederlandse dagbladen van 1990 tot 2002 Dit onderzoek stelt zich ten doel meer duidelijkheid te verschaffen over het politiek correcte gehalte van een aantal Nederlandse dagbladen en of dit gehalte aan verandering onderhevig is. Wat is politieke correctheid eigenlijk? Zijn sommige kranten ... lees verder »