Veel 75-plussers onbekend met bibliotheekaanbod

20 juni 2016

oidw-coverkbonderzoekDe Koninklijke Bibliotheek heeft onderzoekers Ingrid Meijering en Marion Duimel van Stichting GetOud gevraagd om de doelgroep van 75-plussers nader te bestuderen en hun wensen en gebruik van de bibliotheek in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen aan een beter beeld van deze generatie en de bibliotheken beter in staat stellen aan te sluiten bij de wensen van deze doelgroep. Het onderzoek toont dat veel 75-plussers onbekend blijken te zijn met het bibliotheekaanbod.

Nederland heeft 2,9 miljoen 65-plussers en telt ruim 1,2 miljoen mensen van 75 jaar en ouder. Bovendien gaat de groep ouderen de komende jaren sterk toenemen. Omdat de groep groeit, staan ouderen steeds meer in de belangstelling bij culturele instellingen. Als doelgroep van bibliotheken komen ouderen ook meer in de spotlights. Er blijkt echter weinig bekend te zijn over deze doelgroep en hun relatie met de bibliotheek. Veel onderzoek richt zich namelijk op de veel grotere groep van 65-plussers. De groep 75-plussers onderscheidt zich echter duidelijk van de groep 65-plussers.

Minder hoog opgeleid
Voor het onderzoek 'Ouderen in de bibliotheek' heeft GetOud gesproken met vijftig mensen van 75 jaar of ouder. De groep 75-plussers blijkt minder hoog opgeleid (vooral de vrouwen) en gebruikt beduidend minder internet dan de jongere genera­ties ouderen. Ze wonen vaker alleen en zijn vanwege het verlies van belang­rijke mensen in hun omgeving vaker eenzaam. Ze zijn wat minder tevreden over hun gezondheid en – hoewel het om een klein deel van de groep gaat – hebben ze vaker een hulpmiddel nodig bij het lopen en horen. Ondanks deze beperkingen zijn ze over het algemeen tevreden met hun leven.

Onbekend aanbod
Het onderzoek laat zien dat veel 75-plussers onbekend zijn met het aanbod van de bibliotheek en dat voor een derde van hen mobiliteit een beperkende factor is voor het bezoeken van een bibliotheek. Een andere reden om de bibliotheek niet te bezoeken is dat men simpelweg weinig leest. Daarnaast zijn er mensen die de biblio­theek wel bezoeken, maar geen lid zijn: een bezoek is gratis, terwijl er met lidmaatschap kosten gemoeid zijn.
Meestal hebben ouderen niet één nadrukkelijke reden om niet lid te zijn of niet naar de bibliotheek te gaan. De redenen van de geïnterviewde ouderen komen overeen met die van andere leeftijds­groepen: drukte, eigen boekencollectie, maar verrassend ook internet.
Behalve immobiliteit is er sprake van nog andere leeftijdgebonden fysieke beperkingen die van invloed zijn op het bibliotheekbezoek. Een op de tien 65-plussers heeft een visuele beperking. Verder wordt het vermogen om op te nemen minder bij ouderen, hebben ze minder energie en willen daarom ook 's avonds de deur niet uit.

Lokale krantjes
Oplossingen die de ouderen aandragen om de bibliotheek meer bekendheid te geven zijn eenvoudig: plaats meer berichten in de lokale krantjes, zet ouderen in bij de organisatie en sommige mensen hebben een uitnodiging nodig om naar de bibliotheek te komen.

 

« terug