Producten & Diensten

Producten & Diensten Welzijn

Training media-opvoedingsondersteuning

De professionals (leerkrachten, sociaal makelaars, de wijkverpleging, verslavingsvoorlichting, de wijkagent, pedagogisch medewerkers,  jongerenwerkers en welzijnswerker) komen in aanraking met ouders en kinderen, en zullen dus in staat moeten zijn om invulling te geven aan mediaopvoeding en hun bijdrage te leveren aan de ‘vreedzame’ digitale wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien.

Landelijk is er over dit onderwerp erg weinig kennis en materiaal aanwezig is dat geschikt is voor een interculturele doelgroep, waardoor professionals hier ook niet op kunnen terugvallen. De ouders zijn echter wel aangewezen op ondersteuning in de wijk; van leerkrachten, kinderopvang, sociaal makelaars, jongerenwerkers en gezondheidszorg.

De professionals beseffen steeds vaker dat er online een nieuwe openbare ruimte ontstaat waar zij heel weinig zicht en invloed op hebben. Ook zij worden gedwongen om zich te verhouden tot sociale media en genoeg kennis en vaardigheden op te doen om kinderen, jongeren en ouders adequaat te kunnen ondersteunen.

Wij ontwikkelen op maat training voor de medewerkers van een organisatie of voor de wijkprofessionals van verschillende organisaties die samen in een gebied opereren.

De professionals:

  • zijn voorbereid op vragen op het thema mediaopvoeding en mediawijsheid
  • kunnen alert reageren op actuele gebeurtennissen en ontwikkelingen
  • hebben mediawijsheid toegevoegd aan hun competentieprofiel
  • zijn zich bewust van de specifieke aanpak voor een interculturele doelgroep
  • weten digitale componenten toe te voegen in hun les/voorlichtingsmateriaal
  • zijn in staat bijeenkomsten te faciliteren met en voor ouders op het thema mediawijsheid en mediaopvoeding
  • Kunnen beter contact maken en onderhouden met – en aansluiten bij de vragen van diverse etnisch culturele groepen ouders en kunnen hen met de juiste wijkpartners in contact brengen
  • Weten beter digitale- en interculturele componenten toe te voegen in hun les/voorlichtingsmateriaal

 

Training participatie door media

Wijkmedia is een uitstekend middel om de participatie in de wijk te vergroten, zichtbaar te maken en mensen te betrekken. Van wijkwebsite tot media-educatie projecten en het stimuleren van digitale vaardigheden. In deze training laten wij verschillende werkvormen zien, veel praktijkvoorbeelden voor inspiratie, de theoretische uitgangspunten en concrete handvaten om direct aan de slag te gaan.

 

Advies en ondersteuning

De sociaal makelaars van onze alliantiepartners ondersteunen en adviseren wij bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van digitale vaardigheden en wijkmedia. Wij kunnen dit ook voor u doen. Wij ondersteunen vanuit onze expertise en met inzet van ons netwerk bij het ontwikkelen van plannen, uitwerken van subsidie aanvragen en opzetten van de uitvoering.

 

Mediaparticipatie projecten

Wij hebben verschillende werkvormen ontwikkeld waarbij media als middel wordt ingezet op de participatie in de wijk te bevorderen. Onze pool van freelance mediacoaches voeren deze projecten uit in samenwerking met de wijkprofessionals. In principe kunnen we voor elke sociale doelstelling een project op maat ontwikkelen. Enkele voorbeelden:

Up

UP is een positieve mediacampagne voor en door de wijk. Het is een mediaconcept dat er op is gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontmoeting en verbinding van wijkbewoners. Het helpt de juiste voorwaarden te creëren voor participatie. In samenwerking met welzijnsorganisaties worden projecten opgezet met de buurtbewoners waarin diverse media als middel worden gebruikt om met elkaar in contact te komen, de dialoog te openen en mensen te stimuleren te participeren in de diverse bestaande of nieuwe wijkinitiatieven.

Het gaat hierbij om trajecten van 6-8 weken, waarbij er een wekelijkse mediaworkshop in de buurt plaatsvindt. Elke week wordt er mediamateriaal gepubliceerd en verspreid en wordt er een afsluitende wijkevenement georganiseerd.

Up Plus

Met Up Plus worden lokale mediaproducties gemaakt door groepen senioren. Hierbij wordt media als middel gebruikt om met elkaar in contact te komen, de dialoog te openen en mensen te stimuleren te participeren in de diverse bestaande of nieuwe wijkinitiatieven.

Intergenerationele projecten

Om samen media te maken moet je samen in gesprek gaan. Media maken gaat over verhalen ophalen en deze zichtbaar maken. Dit kan aan de hand van verschillende media werkvormen zoals fotografie, radio, tekst, social media en video.

Tussen de jonge generatie en senioren is er nog een grote brug te slaan. Deze twee groepen komen elkaar tegen, op straat, in de winkel, in het activiteitencentrum, maar hebben weinig direct contact. Er zijn vaak vooroordelen over en weer en er wordt soms overlast ervaren. Wij zetten  media projecten in om jongeren in contact te brengen met ouderen. Niet in een stage, maar in een gelijkwaardige situatie waarin ze samen aan een media productie werken en persoonlijke verhalen en ervaringen uitwisselen en vormgeven.

 

Eenmalige workshops

Het is onvoorstelbaar wat onze mediacoaches in een eenmalige activiteit met kinderen, jongeren en buurtbewoners kan bereiken. Denk hierbij aan een live radioshow tijdens een buurtfeest, het maken van een krantje tijdens een festival of opening, het maken van een (campagne) filmpje door een kinderraad, het maken van placemats voor maaltijdactiviteiten, het maken van een blog, vlog of plog over een ontwikkeling in de wijk of het houden van interviews voor een behoefte onderzoek.

Kinderen en jongeren interviewen elkaar en bewoners, maken onderwerpen bespreekbaar en activiteiten zichtbaar. De mediacoach en assistent zorgen voor een goede begeleiding en het verwerken van het materiaal in een mooi media-product.

 

*Prijzen op aanvraag

 

Producten& Diensten Scholen

Naar een mediawijze school

Een integrale aanpak mediawijsheid voor school, leerkrachten, kinderen & ouders.

Mira Media stelt op basis van de behoefte van de school samen met diverse partners en experts een integraal beleids- en activiteitenplan samen op het gebied van mediawijsheid, media-opvoedingsondersteuning en media-educatie. De verschillende onderdelen zijn gericht op visie & beleid, professionaliseren leerkrachten, media-educatie voor kinderen en mediaopvoedingsondersteuning voor ouders. Hieronder zijn de modules uitgewerkt.

 

1. Professionals: directie, bestuur & leerkrachten

Visie & Beleid

Een beleids- en activiteitenplan ontwikkelen. Wij ondersteunen de werkgroep van leerkrachten en/of directie bij het ontwikkelen van hun visie en bij het omzetten van deze visie naar een concreet uitvoeringsplan wat de komende jaren de leidraad zal zijn bij het Mediawijs maken van de school.

Training: “Wat is de vraag?”

Het is voor een schoolteam soms lastig om de vraag en behoefte scherp te krijgen en deze te communiceren naar externen. In deze training wordt het team hierin begeleid op basis van Interaction Design methodieken. Door middel van een ontwerpworkshop leren deelnemers op basis van Design Thinking methoden en technieken werken met het Design Canvas om een eigen gefundeerde strategie voor bv. mediawijsheid te ontwerpen.

Curriculum/doorgaande leerlijn

Per leerjaar worden leerdoelen voor mediawijsheid en digitale vaardigheden vastgesteld waarop de leerkrachten hun onderwijs aanpassen.

Training mediawijsheid

Voor leerkrachten is inzicht op de invloed van internet en social media op hun leerlingen van groot belang. Mira Media verzorgd daarom workshops en trainingen over jeugd, social media, cyberpesten etc., om zo actief bij te dragen aan een mediawijs klimaat in het klaslokaal.

 

2. Opvoedondersteuning ouders

Mediapvoedingsbijeenkomsten

Dit onderdeel is gericht op de ouders, de methodiek is ontwikkeld voor een gemixte oudergroep. Door middel van interactieve sessies met stellingen, filmpjes en veel voorbeelden wordt gesproken over het internet gebruik van kinderen. Tijdens deze sessies gaan ouders met elkaar in gesprek over thema’s zoals tijdsbesteding, cyberpesten, privacy, (on)gewenst gedrag, normen en waarden, regels, radicalisering etc. Door het interactieve karakter van de sessie en de open houding vanuit de interculturele mediacoach vindt kennis- en ervaringsoverdracht plaats tussen ouders onderling.

Cyberouders

Een training van 6 weken voor ouders die affiniteit hebben met het thema. Een cyberouder kan fungeren als vraagbaak voor andere ouders.

Digitale vaardigheden

Voor sommige ouders is lastig hun hun kinderen goed te begeleiden omdat zij zelf niet voldoende digitaal vaardig zijn. In samenwerking met Digiwijs 3.0 worden laagdrempelige computer-lessen georganiseerd in de school of in de omgeving van school.

 

3. Media-educatie voor kinderen (groep 7 & 8)

Basiscursus Mediawijsheid

Deze lessenreeks heeft als doel de zelfredzaamheid van jongeren online te vergroten. Op een interactieve manier gaan we de dialoog aan over wat te doen in moeilijke situaties en verantwoordelijkheden die je hebt ten opzichte van anderen. We hechten veel waarde aan participatie en vinden het belangrijk samen met jongeren naar antwoorden te zoeken. Het traject wordt afgesloten met een verwerkingsles waarin de kinderen een radioshow / podcast maken over de besproken thema’s.

Tijd: Onder schooltijd, 4 weken, 1,5 uur per week,

Thema’s: social media gebruik, online identiteit, privacy, cyberpesten, cybercrime, grooming, sexting, loverboys

Werkvormen: stellingen en spellen voor bewustwording, confrontatie en meningsvorming.

Media-productie

In deze lessen leren de kinderen zelf media maken. Deze activiteiten kunnen voor een hele klas of in de VSD geprogrammeerd worden.

Bloggen, vloggen & ploggen

De leerlingen gaan aan de gang met bloggen, ploggen (foto) en/of vloggen (video). Er is een ouderles en de reeks wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en andere leerlingen.

Radio en podcast

Leerlingen gaan zelf radioshows en podcasts maken. Ze leren presenteren en gasten interviewen, maken een draaiboek en kiezen de muziek uit.

Krant maken

In deze lessen leren de kinderen interviewen, fotograferen en schrijven voor een eigen digitale of papieren krant. De krant kan het karakter krijgen van een schoolkrant of toegespitst zijn op een specifiek thema.

Programmeren

In deze lessen proeven de leerlingen van verschillende apps, sites en programma’s die creatief en logisch denken stimuleren en die inzicht geven in de broncode achter de apparaten die ze dagelijks gebruiken. Ze zetten spelenderwijs de eerste stapjes in het zelf programmeren. Voor deze lessen maken we gebruik van het materiaal van code kinderen, ontwikkeld door Mijn kind Online en Kennisnet.