Het 6 cilinder model

Mira Media werkt volgens de principes van het 6 cilinder model. Het 6 cilinder model omvat de volgende thema’s: visie en beleid, competenties professionals, samenwerking met externe partners, ouderbetrokkenheid, 21e-eeuwse vaardigheden en media-educatie. Voor deze thema’s zijn doelstellingen geformuleerd gericht op de interne organisatie, professionals, ouders, kinderen en jongeren en de samenwerkingspartners in de wijk.

6-cilinder-model-website

In de praktijk blijkt dat er vaak op één onderdeel wordt ingezet en dat de activiteiten meestal een projectmatig of eenmalig karakter hebben, maar het is nodig dat er beweging plaatsvindt op alle cilinders. 

Visie en beleid. Door een visie en beleid te formuleren wordt de organisatie gedwongen om goed na te denken over deze onderwerpen. Waarom is het belangrijk? Wat is onze taak? Wat willen we bereiken? Aan welke onderdelen geven we prioriteit?

Competenties professionals. Het is nodig dat professionals zich bewust zijn van de nut en noodzaak van het onderwijzen en begeleiden in deze onderwerpen. Welke kennis en vaardigheden moeten professionals beheersen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit onderhouden wordt? 

Samenwerking met externe partners. Wat is de insteek, expertise en het belang en hoe kunnen de organisaties in de wijk zo samenwerken dat alle elementen van digitaal burgerschap, mediawijsheid en mediaopvoeding aanwezig zijn en er duurzaam en integraal aanbod is?

Ouderbetrokkenheid. Voor veel organisaties is ouderbetrokkenheid een uitdaging: wat is de verantwoordelijkheid van de school en wat die van de ouders? Hoe kunnen ouders over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun kinderen adequaat te ondersteunen en hun voorbeeldfunctie te vervullen?

21e-eeuwse vaardigheden. Hoe kunnen we kinderen en jongeren voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij en hoe komt dit terug in het aanbod?

Media-educatie. Hoe kunnen we kinderen en jongeren onderwijzen en begeleiden in digitaal burgerschap, mediawijsheid en mediaopvoeding? Hoe kan dit worden opgenomen in het curriculum of programma? Welke media werkvormen kunnen we hiervoor gebruiken?

Het 6-cilindermodel is gebaseerd op "the six cilinders of diversity" van  DiversiPro