VOORAANKONDIGING

vooraankondiging-DGAG

Utrechtse conferentie tijdens de week van alfabetisering

Interculturele mediaopvoeding in wijk, school en gezin

 Bent u…..

oudercontactpersoon, sociaal makelaar, leerkracht, directeur van een school (PO/VO/VSO), docent, ouderraad lid, jongerenwerker, welzijnswerker, buurtteammedewerker, bibliotheek medewerker, gemeente medewerker, mediacoach, politiefunctionaris, politicus, cyberouder of om andere reden geïnteresseerd in..

 ..interculturele mediaopvoeding, mediawijsheid en digitale vaardigheden?

 Kom dan Woensdag 9 september naar onze conferentie in Utrecht*

Lees meer...


Nieuwsbrief: Wijkbewoner Digitaal

Wijkbewoner Digitaal

Mira Media brengt maandelijks de nieuwsbrief Wijkbewoner Digitaal! Wijkbewoner Digitaal uit. Wijkbewoner Digitaal is bedoeld voor professionals als sociaal makelaars, wijk- en communicatiemanagers, leerkrachten en beleidsmedewerkers, maar ook voor vrijwilligers in Utrecht die actief zijn in de wijk. Wijkbewoner Digitaal geeft enerzijds inzicht in de concrete problemen waarmee wijkbewoners te maken krijgen met diensten die gedigitaliseerd zijn zoals de aanvraag van een DigiD, het invullen van UWV-of andere gemeentelijke formulieren. Anderzijds willen we oplossingen aandragen om wijkbewoners de noodzakelijke ondersteuning te geven.

Afleveringen Wijkbewoner Digitaal, lees meer ......


Digitaal waar het kan‚ persoonlijk waar het moet

In het november 2013 nummer van het blad Sociaal Bestek vroegen Ed Klute en Ben Vaske zich af in hun artikel ´Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet!´ SB-2013-11-22.pdf [85 kB], hoe Minister Plasterk invulling gaat geven aan zijn visiebrief Digitaal 2017. Zij baseren zich daarbij op de column van Fatouch Chanaat en de reacties die daarop kwamen in verschillende Linkedin groepen. Ed Klute en Ben Vaske concludeerden in hun artkel dat het bevorderen van passief en actief gebruik van de digitale informatie- en communicatiemiddelen bij alle burgers is niet louter een zaak is voor de overheid, maar ook van zorgverzekeraars, banken, UWV, en andere internet gerelateerde bedrijven. Het belang van de burger is dat hij optimale toegang houdt tot overheidsinformatie, tot diensten waar hij recht op heeft en mogelijkheden waarmee hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarmee heeft de burger ook een eigen verantwoordelijkheid om, zover mogelijk, zelf de noodzakelijke taal- en digitale vaardigheden te verwerven. Inmiddels (oktober 2014) zijn we een jaar verder en zijn er vooral in Utrecht en Amsterdam enkele belangrijke stappen voorwaarts gezet met de projecten Leven en Leren (Utrecht) en Leef en Leer (Amsterdam). Hierover wordt op deze website en in de nieuwsbrief Wijkbewoner Digitaal regelmatig bericht. Lees meer ...


Digitale noodkreet uit Kanaleneiland

Om ouderen, laaggeletterden en laagopgeleiden niet het digitale doolhof in te sturen zijn drie voorzieningen nodig.

kanaleneiland al-amal_short

Column -Fatouch Chanaat

De stichting Al Amal is een voorbeeld van een organisatie die met twee benen in de samenleving staat.  Al Amal medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de digitalisering van het diensten- en informatieaanbod. In het kader van de week van de alfabetisering staat Fatouch Chanaat,  Bestuursvoorzitter van de Stichting Al Amal, stil bij de directe gevolgen van Digitaal 2017 voor laagopgeleide migranten, laaggeletterden en grote groepen ouderen.

Een touchscreen telefoontje, een ipad …..  ik kan niet meer zonder! Al zie ik soms verbazing in sommige ogen als ik met mijn lange jilbab(jurk) en hoofddoek mijn ipad uit mijn tas haal om wat te notuleren en of wat op te zoeken op het internet.

Als jonge Marokkaanse vrouw heb ik het geluk dat ik goed geschoold ben en graag met de digitale ontwikkelingen meega. Maar ik zie wel dagelijks de last die mensen ondervinden van al het gedigitaliseer van overheid, bedrijven en organisaties. Je kunt het zo gek niet bedenken of het moet nu via internet.

Digitaal 2017
Er is door de overheid veel geïnvesteerd in het bestrijden van alle vormen van uitsluiting, maar tegelijkertijd lijkt via Digitaal 2017 een nieuwe vorm van uitsluiting te worden gecreëerd, namelijk die van digitale uitsluiting. Een enorm grote groep, die niet alleen bestaat uit analfabete allochtonen, maar ook uit autochtone groepen, zoals ouderen en laaggeletterden dreigt hier het slachtoffer van te worden.

Enkele voorbeelden die ik dagelijks in mijn werk tegen kom:

 • Ouderen die in hun eigen buurt hun geldzaken niet meer contant bij de bank kunnen regelen, omdat veel buurtfilialen van banken zijn gesloten. Alles moet via internet, maar ze weten niet hoe!
 • Veel ouders hebben geen inzage meer in de roosters en vakken van hun kinderen omdat de meeste scholen werken met een online magister. Ouders wordt gevraagd dagelijks een kijkje te nemen of er geen tussenuren zijn en wanneer het kind eventueel vrij is.
 • Loonstrookjes worden digitaal verstuurd. Aanvullende uitkering ontvang je bij het overleggen van je loonstrook. Dagelijks komen mensen naar ons toe omdat ze geen email hebben of met de vraag of we het loonstrookje willen printen omdat ze niet weten hoe ze het moeten opvragen/downloaden.
 • Steeds meer hulpinstanties vragen van nieuwe cliënten zich digitaal aan te melden en afspraken digitaal te maken. De meeste van onze cliënten kunnen dit niet zonder hulp. Hoe hoog kan de drempel worden vraag ik mij soms af?

Ik maak me geen zorgen om mijzelf, maar ik maak me zorgen om de gezinnen waarvan de ouders analfabeet zijn; ouderen, die geen eigen netwerk hebben en niet meer zelfstandig hun administratie kunnen regelen; zorggezinnen, die alleen maar bezig zijn met overleven, en niet de mogelijkheden hebben tijd/geld te Investeren om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven. En daar hebben we er in Kanaleneiland heel veel van!

Mijn advies is daarom om niet te snel vooruit te lopen, maar eerst oplossingen te zoeken voor de mensen die niet de vereiste digitale vaardigheden hebben. En laten we ervoor zorgen dat iedereen minstens het alfabet kan. Al is het alleen maar tot de letter W van www...

Voorzieningen
Om ouderen, laaggeletterden en laagopgeleide migranten, die moeilijk of niet uit de voeten kunnen met het internet niet in de problemen te laten komen, moeten volgens mij de volgende voorzieningen worden getroffen:Z

 • Zij moeten terecht kunnen bij bibliotheken en andere digitale lokale (wijk)servicepunten, waar ze hulp kunnen krijgen bij hun internetgebruik.
 • Er moeten meer digitale oefenmaterialen op het niveau van deze doelgroep worden ontwikkeld om essentiële taal- en andere basisvaardigheden te oefenen. Deze kunnen breed, waar nodig ondersteund, via Oefenen.nl (www.oefenen.nl) en deze digitale lokale  (wijk) servicepunten worden aangeboden.
 • Traditionele kanalen moeten voorlopig  beschikbaar blijven, waarbij vooral op de (menselijke) telefoon moet worden ingezet omdat dat het voorkeurskanaal is van de mensen die digitaal minder goed uit de voeten kunnen.

Kortom, Digitaal 2017 moet worden gericht op een optimale toegankelijkheid voor alle groepen anders komen  Kanaleneiland en veel andere stadswijken digitaal onder water  te staan!

Fatouch Chanaat is vertrouwenspersoon en bestuursvoorzitter Stichting Al Amal

Dit is de derde van een reeks columns in het kader van de Week van de Alfabetisering. Behalve lezen en schrijven behoren ook digitale vaardigheden tot de basisvaardigheden die tegenwoordig nodig zijn  om mee te komen in de maatschappij.

Minister Plasterk wil dat de overheid in 2017 alleen nog maar digitaal communiceert met burgers. Hij maakt daarvoor op dit moment een ‘roadmap’, die de basis wordt van het digitale gezicht van de overheid naar de burger toe.
 

Deze column is ook geplaatst op Gemeente.nu


Digitale Generatiekloof in Allochtone  Gezinnen 2.0.  van start.

ouders Het internet neemt een steeds belangrijker plaats in in het leven van de kinderen van migranten. Zij bewegen zich hierdoor nog meer in twee verschillende werelden. Dit heeft gevolgen voor de opvoedingssituatie thuis en op school. Ouders maken zich ongerust door alarmerende berichtgeving in de media over cyberpesten, chatprogramma’s en islamitische radicalisering, terwijl ze hun kinderen ook graag positief willen ondersteunen bij het internetgebruik voor school en ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Mira Media  ontwikkelt daarom in vier Utrechtse wijken, in samenwerking met een groot aantal partners, een totaalaanpak die migrantenouders in staat stelt hun kinderen beter voor te bereiden op een zelfredzaam bestaan in een snel digitaliserende samenleving. Zij leren hoe zij dilemma’s rondom internetgebruik bij hun kinderen bespreekbaar kunnen maken en hoe grenzen te stellen aan internetgedrag, thuis en op straat.

De DGAG 2.0. aanpak bestaat uit:

 • Een intercultureel voorlichtingsaanbod, dat aansluit op  media/internet gerelateerde opvoedingsvragen van ouders. Er worden algemene voorlichtings- en toegespitste themabijeenkomsten met hen georganiseerd, terwijl DGAG ook vast onderdeel wordt van opvoedingsondersteuning- en inburgeringstrajecten in de deelnemende wijken.
 • In  Utrecht en Amsterdam worden pools met interculturele mediacoaches gevormd en getraind om de voorlichtings- en thema bijeenkomsten te verzorgen.
 • Om zorg te dragen voor een duurzame ondersteuning worden in de deelnemende wijken  2e en 3e generatie ouders tot “cyberouder” geschoold om problemen van binnenuit de gemeenschappen tijdig te signaleren en andere ouders te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar professionals.
 • Professionele opvoeders en wijkprofessionals worden, in samenwerking met “cyberouders” intercultureel bijgeschoold om ouders bij problemen te kunnen begeleiden.

Het DGAG 2.0. project is sinds maart 2013 in voorbereiding en gaat na de zomer van start in de Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Zuilen, Hoograven en Overvecht.

DGAG 2.0. wordt financieel mede ondersteund door het Skanfonds en het Oranjefonds.


DGAG 2.0. volgt op het eerdere DGAG onderzoek dat door Mira Media in samenwerking met Pharos is uitgevoerd in 2011 – 2012. Digitale-generatiekloof-eindrapport-(def).pdf [680 kB]; Brochure-DGAG.pdf [429 kB].