Themabijeenkomsten "Media in de wijk"

De Utrechtse samenleving wordt steeds digitaler. Dit  biedt nieuwe mogelijkheden voor de wijk. Het wordt makkelijker om digitale middelen, zoals computers, telefoons en camera’s in te zetten om wijkactiviteiten te ondersteunen en bewoners bijeen te brengen. Wijkorganisaties kunnen zich makkelijker en beter naar wijkbewoners presenteren, media kan ingezet worden om bewoners te activeren en elkaar te leren kennen en via web platforms kunnen wijkbewoners ook op een andere wijze met elkaar in contact worden gebracht.

De inzet en het gebruik van media in de  wijk is een belangrijk onderdeel van de werkplannen van Welzaam, Vooruit en Me'kaar. Samen met alliantiepartner Mira Media en andere partners zoals WijkConnect en Firma Media wordt hier invulling aan gegeven. Deze mediaprojecten blijken zich uitstekend te lenen om tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen met zowel andere wijkinstellingen als met en tussen wijkbewoners.

Om deze ontwikkeling verder door te zetten en ook andere wijkpartners nauwer hierbij te betrekken, organiseren Welzaam, Vooruit en Me’kaar elk voor hun eigen werkgebied een themabijeenkomst over 'Media in de wijk'. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Mira Media en Firma Media mede als onderdeel van het BEAMS-project.

3logos

Welzaam: donderdag 20 november 10:00 – 13:00 uur Cultuurcampus Vleuterweide

Vooruit: woensdag 26 november 13:30 – 16:30 uur Hart van Hoograven

Me’kaar: donderdag 27 november 10:00 – 13:00 uur Vorstelijk complex Zuilen

Doel van de themabijeenkomsten

Presentatie van concrete voorbeelden van media projecten en methodieken die aansluiten bij de wijken, teneinde een basis te leggen voor toekomstige  strategische samenwerkingsverbanden.

Het programma bestaat uit drie sessies met drie parallel workshops van 45 minuten, waardoor alle thema's goed kunnen worden behandeld.

Welke thema's?
1. Rol, nut en organisatie van wijkwebsites, Ed Klute, directeur Mira Media
Welke soorten wijkwebsites zijn er, hoe kunnen deze worden gekoppeld aan doelstelling, samenwerking tussen instellingen en aansluiting bij en participatie van bewoners?

2. Participatieprojecten, Mirjam du Cloo, directeur Firma Media
Media kan als middel worden ingezet om de buurtbewoners met elkaar in contact te laten komen, hun positieve verhalen zichtbaar te maken en hen te stimuleren om actief te zijn in de wijk. Firma Media toont voorbeelden van kinder- en jongeren projecten die ze in verschillende wijken heeft uitgevoerd. De positieve aspecten van de wijk worden door de ogen van de jonge en oudere buurtbewoners in beeld gebracht in een positieve mediacampagne. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Brede Scholen, Sociaal Makelaar Organisaties en jongerenwerk

3. Bestrijden van 'vooroordelen', Ebru Aydin, Afra Leidelmeyer, Firma Media
Vooroordelen verdwijnen vaak als mensen elkaar leren kennen en samen over hun ideeën kunnen praten. Voorbeelden van kleinschalige intergenerationele media projecten komen aan de orde waarin ouderen en jongeren aan elkaar worden gekoppeld. Ze werken samen aan een mediaproductie en maken zo kennis met elkaar en elkaars leefwereld. Deze projecten zijn ook uit te voeren met andere doelgroepen, zoals bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Voor wie?
Instellingen, organisaties en bewonersinitiatieven die actief zijn in de werkgebieden van Welzaam, Vooruit en Me’kaar.

Waar aanmelden?:
Bijeenkomst Welzaam: Sandra Willemsen sandrawillemsen@welzaamutrecht.nl
Bijeenkomst Vooruit: Marlies Bosch marliesbosch@vooruitutrecht.nl
Bijeenkomst Me’kaar: Rob Staal robstaal@mekaarutrecht.nl

 

De themabijeenkomsten maken onderdeel uit van het Europese BEAMS project.

logo-beams-ue2

 


Nieuwsbrief: Wijkbewoner Digitaal

Wijkbewoner Digitaal

Mira Media brengt maandelijks de nieuwsbrief Wijkbewoner Digitaal! Wijkbewoner Digitaal uit. Wijkbewoner Digitaal is bedoeld voor professionals als sociaal makelaars, wijk- en communicatiemanagers, leerkrachten en beleidsmedewerkers, maar ook voor vrijwilligers in Utrecht die actief zijn in de wijk. Wijkbewoner Digitaal geeft enerzijds inzicht in de concrete problemen waarmee wijkbewoners te maken krijgen met diensten die gedigitaliseerd zijn zoals de aanvraag van een DigiD, het invullen van UWV-of andere gemeentelijke formulieren. Anderzijds willen we oplossingen aandragen om wijkbewoners de noodzakelijke ondersteuning te geven.

Afleveringen Wijkbewoner Digitaal, lees meer ......


Digitaal waar het kan‚ persoonlijk waar het moet

In het november 2013 nummer van het blad Sociaal Bestek vroegen Ed Klute en Ben Vaske zich af in hun artikel ´Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet!´ SB-2013-11-22.pdf [85 kB], hoe Minister Plasterk invulling gaat geven aan zijn visiebrief Digitaal 2017. Zij baseren zich daarbij op de column van Fatouch Chanaat en de reacties die daarop kwamen in verschillende Linkedin groepen. Ed Klute en Ben Vaske concludeerden in hun artkel dat het bevorderen van passief en actief gebruik van de digitale informatie- en communicatiemiddelen bij alle burgers is niet louter een zaak is voor de overheid, maar ook van zorgverzekeraars, banken, UWV, en andere internet gerelateerde bedrijven. Het belang van de burger is dat hij optimale toegang houdt tot overheidsinformatie, tot diensten waar hij recht op heeft en mogelijkheden waarmee hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarmee heeft de burger ook een eigen verantwoordelijkheid om, zover mogelijk, zelf de noodzakelijke taal- en digitale vaardigheden te verwerven. Inmiddels (oktober 2014) zijn we een jaar verder en zijn er vooral in Utrecht en Amsterdam enkele belangrijke stappen voorwaarts gezet met de projecten Leven en Leren (Utrecht) en Leef en Leer (Amsterdam). Hierover wordt op deze website en in de nieuwsbrief Wijkbewoner Digitaal regelmatig bericht. Lees meer ...


Digitale noodkreet uit Kanaleneiland

Om ouderen, laaggeletterden en laagopgeleiden niet het digitale doolhof in te sturen zijn drie voorzieningen nodig.

kanaleneiland al-amal_short

Column -Fatouch Chanaat

De stichting Al Amal is een voorbeeld van een organisatie die met twee benen in de samenleving staat.  Al Amal medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de digitalisering van het diensten- en informatieaanbod. In het kader van de week van de alfabetisering staat Fatouch Chanaat,  Bestuursvoorzitter van de Stichting Al Amal, stil bij de directe gevolgen van Digitaal 2017 voor laagopgeleide migranten, laaggeletterden en grote groepen ouderen.

Een touchscreen telefoontje, een ipad …..  ik kan niet meer zonder! Al zie ik soms verbazing in sommige ogen als ik met mijn lange jilbab(jurk) en hoofddoek mijn ipad uit mijn tas haal om wat te notuleren en of wat op te zoeken op het internet.

Als jonge Marokkaanse vrouw heb ik het geluk dat ik goed geschoold ben en graag met de digitale ontwikkelingen meega. Maar ik zie wel dagelijks de last die mensen ondervinden van al het gedigitaliseer van overheid, bedrijven en organisaties. Je kunt het zo gek niet bedenken of het moet nu via internet.

 

Digitaal 2017
Er is door de overheid veel geïnvesteerd in het bestrijden van alle vormen van uitsluiting, maar tegelijkertijd lijkt via Digitaal 2017 een nieuwe vorm van uitsluiting te worden gecreëerd, namelijk die van digitale uitsluiting. Een enorm grote groep, die niet alleen bestaat uit analfabete allochtonen, maar ook uit autochtone groepen, zoals ouderen en laaggeletterden dreigt hier het slachtoffer van te worden.

Enkele voorbeelden die ik dagelijks in mijn werk tegen kom:

 • Ouderen die in hun eigen buurt hun geldzaken niet meer contant bij de bank kunnen regelen, omdat veel buurtfilialen van banken zijn gesloten. Alles moet via internet, maar ze weten niet hoe!
 • Veel ouders hebben geen inzage meer in de roosters en vakken van hun kinderen omdat de meeste scholen werken met een online magister. Ouders wordt gevraagd dagelijks een kijkje te nemen of er geen tussenuren zijn en wanneer het kind eventueel vrij is.
 • Loonstrookjes worden digitaal verstuurd. Aanvullende uitkering ontvang je bij het overleggen van je loonstrook. Dagelijks komen mensen naar ons toe omdat ze geen email hebben of met de vraag of we het loonstrookje willen printen omdat ze niet weten hoe ze het moeten opvragen/downloaden.
 • Steeds meer hulpinstanties vragen van nieuwe cliënten zich digitaal aan te melden en afspraken digitaal te maken. De meeste van onze cliënten kunnen dit niet zonder hulp. Hoe hoog kan de drempel worden vraag ik mij soms af?

Ik maak me geen zorgen om mijzelf, maar ik maak me zorgen om de gezinnen waarvan de ouders analfabeet zijn; ouderen, die geen eigen netwerk hebben en niet meer zelfstandig hun administratie kunnen regelen; zorggezinnen, die alleen maar bezig zijn met overleven, en niet de mogelijkheden hebben tijd/geld te Investeren om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven. En daar hebben we er in Kanaleneiland heel veel van!

Mijn advies is daarom om niet te snel vooruit te lopen, maar eerst oplossingen te zoeken voor de mensen die niet de vereiste digitale vaardigheden hebben. En laten we ervoor zorgen dat iedereen minstens het alfabet kan. Al is het alleen maar tot de letter W van www...

Voorzieningen
Om ouderen, laaggeletterden en laagopgeleide migranten, die moeilijk of niet uit de voeten kunnen met het internet niet in de problemen te laten komen, moeten volgens mij de volgende voorzieningen worden getroffen:Z

 • Zij moeten terecht kunnen bij bibliotheken en andere digitale lokale (wijk)servicepunten, waar ze hulp kunnen krijgen bij hun internetgebruik.
 • Er moeten meer digitale oefenmaterialen op het niveau van deze doelgroep worden ontwikkeld om essentiële taal- en andere basisvaardigheden te oefenen. Deze kunnen breed, waar nodig ondersteund, via Oefenen.nl (www.oefenen.nl) en deze digitale lokale  (wijk) servicepunten worden aangeboden.
 • Traditionele kanalen moeten voorlopig  beschikbaar blijven, waarbij vooral op de (menselijke) telefoon moet worden ingezet omdat dat het voorkeurskanaal is van de mensen die digitaal minder goed uit de voeten kunnen.

Kortom, Digitaal 2017 moet worden gericht op een optimale toegankelijkheid voor alle groepen anders komen  Kanaleneiland en veel andere stadswijken digitaal onder water  te staan!

Fatouch Chanaat is vertrouwenspersoon en bestuursvoorzitter Stichting Al Amal

Dit is de derde van een reeks columns in het kader van de Week van de Alfabetisering. Behalve lezen en schrijven behoren ook digitale vaardigheden tot de basisvaardigheden die tegenwoordig nodig zijn  om mee te komen in de maatschappij.

Minister Plasterk wil dat de overheid in 2017 alleen nog maar digitaal communiceert met burgers. Hij maakt daarvoor op dit moment een ‘roadmap’, die de basis wordt van het digitale gezicht van de overheid naar de burger toe.
 

Deze column is ook geplaatst op Gemeente.nu


Digitale Generatiekloof in Allochtone  Gezinnen 2.0.  van start.

ouders Het internet neemt een steeds belangrijker plaats in in het leven van de kinderen van migranten. Zij bewegen zich hierdoor nog meer in twee verschillende werelden. Dit heeft gevolgen voor de opvoedingssituatie thuis en op school. Ouders maken zich ongerust door alarmerende berichtgeving in de media over cyberpesten, chatprogramma’s en islamitische radicalisering, terwijl ze hun kinderen ook graag positief willen ondersteunen bij het internetgebruik voor school en ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Mira Media  ontwikkelt daarom in vier Utrechtse wijken, in samenwerking met een groot aantal partners, een totaalaanpak die migrantenouders in staat stelt hun kinderen beter voor te bereiden op een zelfredzaam bestaan in een snel digitaliserende samenleving. Zij leren hoe zij dilemma’s rondom internetgebruik bij hun kinderen bespreekbaar kunnen maken en hoe grenzen te stellen aan internetgedrag, thuis en op straat.

De DGAG 2.0. aanpak bestaat uit:

 • Een intercultureel voorlichtingsaanbod, dat aansluit op  media/internet gerelateerde opvoedingsvragen van ouders. Er worden algemene voorlichtings- en toegespitste themabijeenkomsten met hen georganiseerd, terwijl DGAG ook vast onderdeel wordt van opvoedingsondersteuning- en inburgeringstrajecten in de deelnemende wijken.
 • In  Utrecht en Amsterdam worden pools met interculturele mediacoaches gevormd en getraind om de voorlichtings- en thema bijeenkomsten te verzorgen.
 • Om zorg te dragen voor een duurzame ondersteuning worden in de deelnemende wijken  2e en 3e generatie ouders tot “cyberouder” geschoold om problemen van binnenuit de gemeenschappen tijdig te signaleren en andere ouders te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar professionals.
 • Professionele opvoeders en wijkprofessionals worden, in samenwerking met “cyberouders” intercultureel bijgeschoold om ouders bij problemen te kunnen begeleiden.

Het DGAG 2.0. project is sinds maart 2013 in voorbereiding en gaat na de zomer van start in de Utrechtse wijken: Kanaleneiland, Zuilen, Hoograven en Overvecht.

DGAG 2.0. wordt financieel mede ondersteund door het Skanfonds en het Oranjefonds.


DGAG 2.0. volgt op het eerdere DGAG onderzoek dat door Mira Media in samenwerking met Pharos is uitgevoerd in 2011 – 2012. Digitale-generatiekloof-eindrapport-(def).pdf [680 kB]; Brochure-DGAG.pdf [429 kB].


Eerste transnationale bijeenkomst

‘Media Changemakers’

vwebsite

Op 11 & 12 juni organiseerde Mira Media in samenwerking met SMN, KifKif en PAJ de eerste transnationale bijeenkomst van het project ‘Media changemakers’.
27 jongeren uit Nederland en België kwamen in Utrecht bij elkaar om te discussiëren over de verschillen en overeenkomsten tussen de twee buurtlanden met betrekking tot o.a. onderwijs, journalistiek, privacy en discriminatie op de arbeidsmarkt .
Op de eerste dag werden de verschillenden elementen van het project aan de deelnemers  geïntroduceerd. Vervolgens heeft Zoe Papaikonomou een nuttige workshop verzorgd over het inzet van verschillende media uitingen met handige tips over hoe je de media kan benaderen en beinvloeden.
(presentatie)
Vervolgens hebben de jongeren in sub groepjes verschillende thema’s geanalyseerd en gepresenteerd.
De tweede dag is begonnen met een discussie over discriminatie in de arbeidsmarkt en in het onderwijssysteem in zowel Vlaanderen als Nederlands, met daarin een heel belangrijk bijdrage van Mohammed Mohandis van de PvdA. De heer Mohandis heeft aan de hand van zijn  eigen levensverhaal aangetoond dat het daadwerkelijk mogelijk is voor jongeren van allochtone achtergrond een bijdrage te leveren aan het publieke en politieke debat.
In de middag zijn er weer sub groepjes gevormd die in de komende maanden aan de volgende thema’s zullen werken met de nadruk op de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen:
- Onderwijs
- Islamitische Onderwijs
- Privacy (Big Brother/Small Brother)
- Terugkeer
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Antwerpen in oktober.

 

Media changemakers wordt gefinancieerd door :

youth-in-action-logo-2600


Project BEAMS gestart

Beams           Het project BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Migrants/ Minority Stereotypes is van start gegaan!
Mira Media in samenwerking met nog 12 Europese partners zal zich in de komende maanden richten op de rol van tv drama/sitcom/comedy in de Nederlandse multiculturele samenleving.
In 2014 is het 65 jaar geleden dat de eerste “allochtone” acteur in een Nederlandse televisie comedyserie verscheen.(Hommeles, 1959 met Donald Jones). Een bijzondere gebeurtenis in een periode dat er in Nederland nog geen sprake was van een multiculturele samenleving. Sinds die tijd is Nederland doorlopend, wat bevolkingssamenstelling betreft, veranderd. Veranderingen die ook tot uiting komen in de tv drama/sitcom/comedy programma’s die gedurende die periode zijn gemaakt.
Mira Media vindt dit “65 jarig jubileum” een goed moment om bij deze ontwikkeling stil te staan en terug te kijken naar de ontwikkeling van tv drama/sitcom/comedy sinds “Hommeles, in relatie tot de Nederlandse multiculturele samenleving. Daarbij willen we aandacht besteden aan de totstandkoming van scenario’s en casting van acteurs”, beleid van omroepen en de rol van allochtone acteurs/scenarioschrijvers in dit proces. Daarnaast aan de invloed van tv drama/sitcom/comedy op de (eigen) beeldvorming van etnisch culturele minderheden. Dit alles gekoppeld aan een tijdlijn met de maatschappelijke- en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in dezelfde periode, waardoor de programma’s ook in een duidelijke maatschappelijke context van die tijd kunnen worden geplaatst.
Er is binnen de allochtone bevolkingsgroepen, maar ook binnen de Nederlandse omroep veel belangstelling voor dit onderwerp. Het onderwerp leent zich ook voor een educatief project voor het onderwijs, waarin enerzijds aandacht kan worden besteed aan de geschiedenis van media en diversiteit en anderzijds inzicht wordt gegeven in het maakproces van tv drama/sitcom/comedy en de mogelijke effecten van stereotypering en vooroordelen.
Het project BEAMS wordt gecoördineerd door de Gemeente van Venetië en gefinancierd door het ‘Fundamental Rights & Citizenship’ programma van de Europese Unie.

Europese website: www.beams-project.eu

EUemblem_beams


Meedoen met de urban Media Exchange

Logo-ROOTSenROUTESMediamakers opgelet! Heb jij al ervaring met het maken van media (bijv. visuals, korte films, interviews, videoclips, radio of blogs)? Ben je tussen de 16 en 25 jaar?, heb je creatief talent en wil jij dit graag overdragen aan anderen? Meld je dan nu aan voor Urban Media Exchange!
Tijdens de UME workshop in Rotterdam (8 t/m 18 juli 2013) ga je aan de slag met het maken van mediaproducties, dit doe je samen met Nederlandse en Duitse mediaprofessionals. Uiteindelijk zullen er 5 mediamakers naar het Urban Media Festival gaan in Keulen (21 sept. t/m 4 okt. 2013). Tijdens dit festival zal je in samenwerking met andere mediamakers een mediaproductie maken, die uiteindelijk wordt gepresenteerd op een filmfestival.
Tot slot geef je als deelnemer van UME in het najaar zelf workshops aan anderen in opdracht van Roots&Routes.
Wil je meedoen of meer info ontvangen?
Meld je dan nu aan via productie@rootsenroutes.nl


Project media changemakers gestart

changeMira Media en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) zijn het project Media Changemakers gestart.
In Media CHANGEMAKERS gaat een groep van 24 jonge high potentials uit Nederland en België van niet-Nederlandse en niet-Belgische afkomst, op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen. Behalve onderwerpen als 'dubbele identiteit', 'boerka-verbod en 'xenofobie in de politiek', komen ook meer algemene onderwerpen aan bod zoals jeugdwerkloosheid en beschikbaarheid van stageplaatsen.
Media CHANGEMAKERS leidt niet alleen tot meer inzicht in ontwikkelingen “bij de buren”, maar moet ook leiden tot commentaren en artikelen van de deelnemende jongeren in de media over deze ontwikkelingen. Professionele coaches en journalisten ondersteunen de deelnemers hierbij. Dit alles mondt uit in een transnationaal correspondentennetwerk van jonge “high potentials” in België en Nederland, dat ontwikkelingen in elkaars landen volgt, becommentarieert, documenteert en publiceert op de eigen nationale projectwebsites. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise, contacten en informatie.


Tuning in to Diversity, Thinking Forward! 2013, Internationale afsluiting Media4us

Op 21 en 22 februari organiseerde Mira Media voor de vijfde maal de internationale conferentie 'Tuning in to Diversity' in Utrecht. De conferentie stond ditmaal in het teken van de ervaringen en resultaten in de Europese projecten Media4us en Media4me.
Op de eerste dag werden de verschillende onderdelen van het project media4us geëvalueerd met de projectpartners. Tegelijkertijd  gingen 30 jongeren uit de verschillende landen die aan dat project deelnamen op onderzoek naar het multiculturele gehalte van Utrecht. Ze hielden onder andere interviews met personen die daar inzicht in hebben; van speeltuinbeheerders tot politici.
225349_4418324859344_984692100_n

De tweede dag werd geopend door Paul Veld, die iets vertelde over de achtergronden en activiteiten van ‘De vrede van Utrecht’ en Heinz Schiller’s nieuwe publicatie ‘de kunst van het verbinden presenteerde’. Vervolgens presenteerde Ed Klute de projecten Media4me en Media4us.
Na de koffiepauze verzorgden  Justin Koorneef and Tessa Hagen van campagnebureau BKB een interessante presentatie over campagnestrategieën. James Cridland  sloot daarop aan met een inspirerend verhaal over het gebruik van nieuwe media als middel om het publieke debat te beïnvloeden.
Na de lunch deden de jongeren die de dag daarvoor Utrecht getest hadden op haar multiculturaliteit op een creatieve manier verslag van hun ervaringen.
In twee rondes workshops werden ervaringen gedeeld  en  nieuwe kennis opgedaan. Verslagen van deze workshops zijn op de Tuning into diversity website te vinden.
De dag werd afgesloten met een verrassend gedicht van de dichtende activist/activistische dichter Kno’ledge  Cesare

naamloos naamloos

 


Social media, minderheden en het nieuws.

Untitled-1Social media als facebook, twitter en youtube en discussiefora bij etnische websites bieden in potentie de mogelijkheid om migranten meer  bij het publieke debat te betrekken. Zowel als consument (volgen van wat de standpunten en ontwikkelingen in het debat zijn) als als producent (inbrengen van visies, ervaringen en nieuwsfeiten in het debat). Het zijn immers makkelijk toegankelijke media met een –mits strategisch ingezet- groot bereik. Maar wordt die potentie ook daadwerkelijk door migranten en hun organisaties benut? En kent en bezoekt een autochtoon  publiek deze  sites, met name professials als beleidmakers en journalisten? Dat was de vraag waarop Mira Media (met steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers) een antwoord zocht in het onderzoek Bonding and bridging. Belangrijkste conclusies:
•de potentie is er, maar wordt nog maar door een beperkte groep organisaties gezien en benut;het aantal organisaties dat dat doet groeit echter;
•van echt systematisch en strategisch gebruik is nog maar zelden sprake;
•er zijn grote verschillen tussen etnische groepen in het gebruik van social media; duur van verblijf in Nederland, migratiegeschiedenis en leeftijd van de gebruikersgroep spelen daarbij een rol;
•Nederlandse professionals maken weinig gebruik van deze sites om zich op de hoogte te stellen van meningen of visies van allochtonen, deels uit onbekendheid, deels uit een gebrek aan vertrouwen in de betrouwbaarheid daarvan.    

Download het Bonding-and-bridging-definitief.pdf [1,9 MB]verslag


  Laat eens wat van je horen!

laat-eensOp 12 december organiseerde het project Media4us een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam. De bijeenkomst bestond uit twee delen: een discussie met als kernvraag: "Het regeerakkoord bevat een aantal voorstellen die negatief zullen uitpakken voor migranten in Nederland. Hoe komt het dat daar zo weinig tegen geageerd wordt door migranten(organisaties) zelf?”

Daaraan voorafgaand vond de presentatie plaats van twee onderzoeken; het Metropanel onderzoek naar de visie van lezers in Zweden, Nederland en Hongarije op migratie en migranten, en het onderzoek 'Bonding en bridging' naar de rol die social media (zouden kunnen) spelen bij het intensiever betrekken van minderheidsgroepen bij nieuws en actualiteiten. Ook werden tijdens de avond de prijzen voor de fotocompetitie “Melting Pot” uitgereikt.

Lees het verslag


Bijeenkomsten voor allochtone ouders over mediawijsheid

mediamindMira Media en het nieuwe netwerk van Interculturele Mediacoaches (i.o.) faciliteerden tijdens de landelijke week van de mediawijsheid achttien voorlichtingsbijeenkomsten over mediawijsheid voor allochtone ouders. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn onderdeel van het project Digitale Generatiekloof in Allochtone Gezinnen (DGAG). De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met zelforganisaties van allochtone groepen, brede scholen en welzijnsorganisaties. Ter voorbereiding op de landelijke week zijn 20 interculturele mediacoaches gedurende twee dagen getraind en voorbereid.


'Perspectief' uitgereikt aan staatsecretaris Klijnsma

naamloos-(7-van-22) naamloos-(9-van-22)

20 november nam staatsecretaris Jetta Klijnsma de Metro-bijlage 'Perspectief' over immigratie en integratie in ontvangst. De special is een initiatief van Mira Media en verscheen gelijktijdig in zeven Europese landen. In Nederland is samengewerkt met organisaties als Pro Demos, Hirda, Lawid, Click f1, Cordaid en het Marokkofonds. Een delegatie van deze organisaties was bij de presentatie aanwezig.

foto's Vincent van Dordrecht/Metro


Metrospecial over participatie

Perspectief_NL_1“Nieuw in de tweede kamer”, “leven zonder papieren in Nederland”, “Zumba als metafoor voor de multiculturele samenleving”, en “liefde en seks als instrument voor sociale stijging”. Zomaar wat onderwerpen die in de Metrospecial ‘Perspectief’, over participatie en integratie, aan bod komen. De special kwam uit op 20 november in zeven Europese landen: België (met een Waalse en Vlaamse editie), Groot Brittanië, Nederland, Hongarije, Italië, Tsjechië en Zweden. De special is een initiatief van Mira Media en is tot stand gekomen door een samenwerking van migrantenorganisaties, (jonge) allochtone journalisten en Metro Custom Publishing. Het is voor het eerst dat migrantenorganisaties en dagbladen op een dergelijke schaal met elkaar hebben samengewerkt. De special ‘Perspectief’ is onderdeel van het omvangrijke project ‘Media4us’ waarin ook mediatrainingen, een fotowedstrijd, onderzoek, websites en debatten werden georganiseerd.


Hoe denken Zweden, Hongaren en Nederlanders over migranten en integratie ?

metropanelGekoppeld aan het uitkomen van de Metrospecial 'Perspectief' is in drie landen een onderzoek gedaan naar hoe lezers van Metro denken over migratie, migranten en integratie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen interessant zijn; in de eerste plaats vanwege de verschillen in demografie: gaat in Nederland de aandacht vooral naar arbeidsmigranten uit het middellandse zeegebied, mensen uit de voormalige koloniën en vluchtelingen, in Hongarije gaat de discussie vooral over Roma en personen uit de voormalige sovjet staten. In de tweede plaats omdat ook het overheidsbeleid ten aanzien van migranten en migratie verschilt per land. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de nationale roundtable van het project Media4us op 12 december in De Balie (zie hieronder).


Mira Media genomineerd voor Ziggo prijs

Op 20 November reikt Ziggo voor de tweede keer de Ziggo Prijs ziggo-openvoor de Open Samenleving uit, toegekend door een onafhankelijk jury. Er zijn drie genomineerden in de finale: Slimmer zoeken op Internet, door Ewoud Sanders, Humanity in Action en MiraMedia. De prijs zal worden uitgereikt op het jaarlijkse Ziggo congres.

Ziggo wil een actieve rol nemen in het aanjagen van het denken en doen over de open samenleving, gezien vanuit informatisering en digitalisering. Waar zitten de barrières? Hoe krijgen we meer mensen betrokken? Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen? Hoe houden we de kwaliteit en pluriformiteit van informatie waarop mensen hun mening en soms zelf mede hun identiteit baseren zo hoog mogelijk? Ziggo heeft hiervoor een jaarlijkse prijs in het leven geroepen: De Ziggo Prijs voor de Open Samenleving. Deze prijs kan worden toegekend aan personen of instellingen voor hun ideeën, initiatieven of projecten die een duidelijke bijdrage hebben geleverd aan de Open Samenleving, aan een samenleving waarin iedereen de ruimte heeft om iets te doen, te denken of voor te stellen en pluriformiteit de kwaliteit verhoogt.


De Nederlandse omroep heeft nog wel een MTNL nodig

LogoMTNL_1_220x143MTNL, multiculturele televisie Nederland verdwijnt per 1 januari 2013. Dat heeft nóg lang geduurd, in aanmerking genomen dat minister Brinkman in 1988 al een eind wilde maken aan de landelijke subsidiëring. Maar daarmee gaat MTNL wél de weg die de meeste andere op diversiteit gerichte (media)organisaties de afgelopen jaren gegaan zijn of nog zullen gaan. Met het verdwijnen van deze instellingen komt er een eind aan een periode van ruim dertig jaar waarin specifieke organisaties, gericht op migrantengroepen een rol speelden. De laatste zet in dit proces werd gegeven door de PVV die in 2010 in het gedoogakkoord met het kabinet Rutte I twee dodelijke stelregels liet opnemen:
•“Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst.”
•"Er wordt bezuinigd op de subsidies van de rijksoverheid op het gebied van integratie met uitzondering van de subsidie aan Vluchtelingenwerk.”
Sindsdien is het hard gegaan. De ene na de andere instelling op het gebied van de diversiteit moet de poorten sluiten.
Lees het volledige artikel van Bart Top op wereldjournalisten.nl


Alleen maar eenzijdige media

nette-mensenDe televisieprogramma’s liepen over van heftige discussies en de kranten stonden er bol van. Alleen maar nette mensen. Het veelbesproken boek van Robert Vuijsje leverde avondvullende programma’s op vier jaar geleden. En nu weer. Want de film is er. De zoektocht van hoofdpersoon David uit Oud-Zuid naar grote donkere vrouwen in de Bijlmer spat van het scherm. En vanzelfsprekend levert de filmversie wederom felle reacties op. Vuijsje is zelfs al met de dood bedreigd. Zoë Papaikonomou bekritiseert in haar column op Wereldjournalisten.nl de hitsige en eenzijdige berichtgeving over boek en film in de media

 


Allochtone ouders en de digitale generatiekloof

digvitale-kloofAllochtone ouders hebben behoefte aan mediaopvoedingsondersteuning maar zowel in de wijk als op internet wordt niet aan hun vraag voldaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Miramedia en Pharos naar  ‘mediaopvoedondersteuning’ voor allochtone ouders in achterstandswijken. 'Mediaopvoed-ondersteuning’ is opvoedondersteuning waarbij ouders hun kinderen leren begeleiden in het kritisch omgaan met social media en internet. Het computergebruik van de kinderen houdt de ouders bezig. De ouders, die overigens zelf ook zeer actief zijn op de computer,  vragen zich af: ‘Wat doen mijn kinderen op het internet? Met wie chatten ze, wat lezen ze? Wat doen ze eigenlijk op school op de computers?’ Welke regels kan ik ze nog opleggen?’

Lees verder

OnderzoekDigitale-generatiekloof.pdf [668 kB]

BrochureBrochure-definitief.pdf [429 kB]


Winnaars fotocompetitie bekend

De winnende foto's in de competitie 'Melting Pot' die Mira Media en Wereldjournalisten begin dit jaar startten, zijn bekend. Een gedeelde eerste plaats is er voor de foto's van een in een Nederlands landschap fietsende gesluierde vrouw met kinderen achterop en van een spelend kind in een bollenveld. De derde plaats is voor een samen halloween vierend groepje studenten in Wageningen met verschillende culturele achtergronden.

De competitie werd uitgeschreven voor foto's die een verassend beeld geven van de manier waarop etnisch culturele groepen in Nederland samenleven en deelnemen aan de samenleving. Een jury bestaande uit fotografen, fotojournalisten, docenten journalistiek, deskundigen op het gebied van participatie en vertegenwoordigers van etnisch-culturele media beoordeelde de foto's op inhoud, verrassingselement, compositie en technische uitvoering. Uit de 112 inzendingen maakten zij een voorselectie van twintig foto's, waaruit uiteindelijk drie foto's als beste werden verkozen.

69 59 26

Bekijk hier alle foto's


Mix-station Zomerkrant

familiekrant_1_jpgIn de Utrechtse wijk Kanaleneiland maakten kinderen in de basisschoolleeftijd deze zomer de Mix-station Zomerkrant. De krant bevat foto’s en korte verhalen over wat de kinderen bezig houdt en over de wijk.
Aanleiding voor de krant was dat veel kinderen in deze multiculturele wijk  deze zomervakantie  vanwege de Ramadan in Nederland blijven. Met begeleiding van een mediacoach en kinderwerkers zijn activiteiten georganiseerd die hun weerslag vinden in de krant.
De Mix-station Zomerkrant is een project van Click f1 in samenwerking met Media4me, Doenja dienstverlening en De vreedzame wijk en is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en het Europees Integratiefonds.
 


Veertig jongeren volgen media-summerschool in Zweden

544445_10150903771917031_302983982_nVeertig jongeren uit vijf landen met 35 etnische achtergronden deden begin juli mee aan een driedaagse summerschool in Zweden. De jongeren volgden workshops, ontwikkelden mediacampagnes en maakten mediaproducties over participatie en integratie. Dat alles als voorbereiding op hun activiteiten voor het project Media4us. In dat project wordt via een bijlage bij een gratis krant, artikelen op websites en social media en via debatten aandacht besteed aan de wijze waarop jongeren  betrokken zijn bij het land waar ze wonen en aan hun ideeën over participatie en integratie.
De deelnemers uit Engeland, Zweden, Nederland, Tsjechië en Hongarije vormden vanaf het eerste moment een hechte groep. Aan het eind van de summerschool presenteerden zij meerdere facebookgroepen, videoclips, artikelen, blogs, raps en gedichten en ideeën voor publiekscampagnes. Mira Media organiseerde de summerschool samen met Global Community Voice in Zweden. Het programma Youth in action en het European Integration Fund maakten de Summerschool mogelijk.

iedereen

 

 

 

 

 

 


Jaap Huibers nieuwe voorzitter Mira Media

jaapJaap Huibers is de nieuwe voorzitter van Mira Media. Jaap begeleidt als interim-manager woningcorporaties en overheden bij veranderingsprocessen. Hij studeerde onder ander biologie en rechten. Hij was vice-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg en samen met Echo en Forum mede-oprichter van het landelijk allochtonen studenten platform. Het dagelijks bestuur van Mira Media bestaat verder uit Hong Tong Wu (Adviseur Pensioenfondsen en voorzitter Chinese Radio en TV) , Arya Tariverdi (Zelfstandig TV- en filmproducent), en Aartie Mahesh (Beleidsadviseur Gemeente Amsterdam).
 


Op zoek naar nieuwe verbindingen in de wijk

Verslag van de conferentie Media4ME 2012

552619_435130179860011_515320946_nVeertig jaar geleden zorgde de kerk voor de sociale cohesie in de wijk. Vandaag de dag zijn we op zoek naar nieuwe manieren om verbindingen in de wijk tot stand te brengen. Hiermee opent Peter de Haan van Vrede voor Utrecht de nationale Media4Me conferentie in Utrecht op vrijdag 22 juni. Waarbij de vraag centraal staat: ’Is de inzet van media in multiculturele wijken een hype of een waardevolle aanvulling?’. 557120_435129646526731_2146112319_nRuim 175 mensen hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. Een divers publiek, van beleidsmakers, professionals op het gebied van wijkmedia, docenten, tot burgers die zelf hebben gezorgd voor een grotere sociale cohesie in de wijk door de inzet van media.
Wat brengt de mensen naar Utrecht? Marlies Koorndijk, coach en werkzaam bij een Surinaamse radiozender in Rotterdam: ‘Ik ben hier vandaag om ideeën op te doen, en om te kijken hoe er elders met media wordt omgegaan. Bij projecten benader ik ook meer wijkmedia in plaats van me alleen te richten op mijn eigen Surinaamse doelgroep’. Ook staat de dag in het teken van netwerken, kennismaken met medeprofessionals. Of het zoeken naar stageplekken voor studenten.
246413_435131243193238_766382945_nDe presentaties en de maar liefst vijftien workshops brengen een schat aan informatie met zich mee. Vragen worden beantwoord als: ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn wijk meer realistisch in beeld komt?’, of ‘Hoe organiseer je de inzet van media in de wijk?’en ‘Hoe kun je de interculturele mediacompetenties en vaardigheden verbeteren van wijkprofessionals en vrijwilligers?’.

Lees het verslag


Andere geluiden in discussie ontwikkelingshulp

7-2Kibret-MekonnenMigranten willen een bijdrage leveren aan het debat over ontwikkelingssamenwerking maar kennen vaak de juiste kanalen niet. In de media zijn vernieuwende geluiden welkom maar het aanbod aan goede opiniestukken ontbreekt. Met mediatrainingen voor migranten en journalisten uit ontwikkelingslanden, kan deze kloof worden gedicht. Dit was de conclusie op een door Mira Media (kenniscentrum voor media in de multiculturele samenleving) georganiseerde discussiemiddag die 29 maart in Utrecht plaatsvond.De bijeenkomst markeerde het slot van het project "Een kosmopolitische blik op internationale samenwerking dat Mira Media en lokaalmondiaal het afgelopen jaar samen uitvoerden.
Lees de verslagen op de projectpagina en op Wereldjournalisten of ViceVersa online.


Verslag Digitale generatiekloof

allochtone-autochtone-oudersAllochtone ouders hebben dezelfde zorgen en vragen over het mediagebruik van hun kinderen als Nederlandse ouders. Maar de wijze waarop zij informatie zoeken of zouden willen hebben verschilt wel. Dat bleek uit de eerste resultaten van een serie die Mira media en Pharos voerde met groepen allochtone ouders. Keukentafelgesprekken-maart.pdf . Deze resultaten werden gepresenteerd tijdens een discussiebijeenkomst die Mira Media mede-organiseerde op 15 maart in Beeld en Geluid in Hilversum. Uit de discussie bleek dat  het gewenst is  algemene methodieken voor media-educatie  op onderdelen aan te passen en  meer kennis over etnisch culturele diversiteit bij mediacoaches te bevorderen. Ook werd gesuggereerd dat het zinvol zou zijn  het mediacoach netwerk uit te breiden met coaches vanuit de verschillende etnisch culturele bevolkingsgroepen.
Concrete aanbevelingen waren verder: het creëren van een platform waar mediacoaches kennis op dit gebied kunnen delen en het vormen van werkgroepen die moeten zorgen voor een betere aansluiting van materialen en het curriculum  op de wensen en het informatiezoekgedrag van allochtone ouders.
Lees het volledige verslag op mediawijzer.


Metrobijlage Diversiteit en ontwikkelingssamenwerking

frontpage-os-web‘Ontwikkelingshulp, dat is iets wat wij Nederlanders aan landen in de derde wereld bieden. Om het leed in die landen te verzachten, of om ze te helpen zich te ontwikkelen. Iets wat de regering doet, steeds vaker in samenwerking met het bedrijfsleven’. Althans, dat is de mening van veel Nederlanders.
Veel minder zichtbaar is dat ontwikkelingshulp ook voortkomt uit het eigen initiatief van organisaties en personen. En nog minder zichtbaar is dat veel van die personen migranten of vluchtelingen zijn. Zij zorgen ervoor dat familieleden in het herkomstland overleven en hun bestaan kunnen verbeteren,  zij starten acties om scholen te bouwen en een bijdrage te leveren aan de gezondheidzorg, zij volgen de media in de herkomstlanden kritisch en proberen vanuit Nederland steun te geven aan democratiseringsprocessen. En zij brengen in Nederland opgedane kennis en ervaring naar het moederland. Met hun kennis van het land en de netwerken daar kan die hulp zeer effectief zijn.
Mira Media en lokaalmondiaal namen daarom het initiatiatief voor een bijlage bij de gratis krant Metro, waarin migranten zelf aan het woord komen over hun betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Deze bijlage komt morgen, 13 maart, uit. In de themabijlage vertellen migranten zelf over hun motivatie en resultaten. Om te laten zien dat ontwikkelingshulp ons allemaal aangaat. 
Metrobijlage-ontwikkelingssamenwerking.pdf [5,3 MB]

"Migratie en ontwikkelingshulp" is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning uit de Subsidie faciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en door het European Integration Fund.


Expertmeeting en informatiebijeenkomst
“Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen”

Mira Media, Pharos, Mediawijzer.net, NOMC en Beeld en Geluid houden op 15 maart in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum een expertmeeting en informatiebijeenkomst rond het thema 'Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen'.

digvitale-kloofOntwikkelingen in de media gaan snel. Voor menig ouder is het lastig om ze te volgen en erover met hun kinderen in gesprek te blijven. Mira Media en Pharos organiseerden in 2011  tien ‘keukentafelgesprekken’ met een grote diversiteit van allochtone ouders. Er werd gesproken over het eigen internetgebruik, dat van hun kinderen en de contacten met school hierover.

Op donderdag 15 maart worden de uitkomsten in een expertmeeting met deskunigen besproken en wordt in een informatiebijeenkomst ingegaan op de werkwijze rond de keukentafelkgesprekken en het aanbod dat op basis van die gesprekken wordt geformuleerd. Voor beide bijenkomsten kunnen belangstellenden zich aanmelden door een mail te zenden aan s.papastamatiou@miramedia.nl.

Meer informatie vindt u in de agenda.


Diversity show update: verslag en foto's

Op vrijdag 10 februari presenteerden de NTR, NPO en MIRA MEDIA de Diversity Show Update. De opkomst was hoog met een gemêleerd publiek bestaande uit programma- en beleidmakers, journalisten en vertegenwoordigers uit de publieke sector en van verschillende NGO’s.
In het programma werd onder andere andacht besteedt aan de rol en invloed van social media op nieuwsgaring en op 15 jaar Prix Iris.
Lees het verslag of bekijk de video en de foto's.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


 

Perspectief voor Media4us2

metro_logo_new_big2Met het tekenen van een contract met Metro-international en een driedaagse werkconferentie begint het project Media4us2 gestalte te krijgen. Deelnemers uit de acht Europese projectlanden én een delegatie uit de VS komen van 26 tot en met 28 januari bij elkaar in Noordwijkerhout om aan de hand van presentaties en discussies een concrete invulling te geven aan de projectactiviteiten. Spil van het project is het gelijktijdig uitbrengen van een bijlage bij een gratis krant in de deelnemende landen. Onderwerp: de visie van migranten op de particpatie- en integratiemogelijkheden in de landen waar zij wonen. Deze krant zal uitkomen in november 2011 en heeft als werktitel 'perspectief' gekregen. Het gaat immers om het perspectief dat migranten hebben op de samenleving, maar ook op hun eigen toekomstperspectief in dat land.
Ook de andere activiteiten in het project: een foto-wedstrijd, debatten en mediatrainingen worden tijdens de werkconferentie besproken.
Mira Media coördineert het project en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering in Nederland.


Geplukt voor u

Untitled-2"Krapte op de Vietnamese huwelijksmarkt", "Nederlands steeds vaker voertaal in moskee", "Fanfare zoekt Arabische zanger".

Het gaat op kleine berichten, geplaatst op social media, die vaak niet de landelijke pers halen, maar wel interessant zijn.

Wereldjournalisten signaleert ze voor u op haar facebookpagina.
Word vriend, of neem een abonnement op het facebooknieuws van wereldjournalisten.


Diversity show 2012

diversityDe NTR, NPO en  MIRA MEDIA  presenteren op vrijdag 10 februari de Diversity Show update. Met de Diversity show besteden NTR, NPO en  MIRA MEDIA  jaarlijks extra aandacht aan etnisch culturele diversiteit bij de publieke omroep, met een programma van debatten, masterclasses en presentaties. Dit jaar  zijn dat onder andere:

Masterclass over de interculturele impact van sociale media op de traditionele nieuwsprogramma’s en de nieuwe kansen en uitdagingen daarbij voor (allochtone) mediaprofessionals.

Screening en Q&A: Liefdeswinter;winnaar Prix Europa Iris 2011:
Voor maakster Gülsah Dogan zijn haar oom Cemal en tante Emine het toonbeeld van de ideale liefde. Ondanks zijn hoge leeftijd gaat Cemal dagelijks langs bij zijn vrouw, Liefdeswinter_16112011die in een verzorgingstehuis verblijft, en ondanks haar vergevorderde Alzheimer glimt ze als hij in de buurt is. Dogan vraagt zich in haar documentaire af hoe zo'n liefde tot stand komt, en vooral hoe hij zolang stand weet te houden. Een rondgang langs haar familieleden levert een veelheid aan antwoorden op deze vragen op, elk gekleurd door het liefdesverleden van de spreker

Deelname aan de diversity show is gratis maar aanmelden is vereist via diversityshow@ntr.nl Daarnaast zijn er een presentatie  en workshop over diversiteitprojecten  binnen de verschillende omroepen  in het kader van het Stimuleringsplan Diversiteit. (Deelname daarvoor is echter alleen op uitnodiging).

Locatie: NTR-gebouw, Mediapark, Hilversum
Presentatie: Simone Weimans
Aanvang 14.00 uur


Mediacoaches gezocht om digitale generatiekloof te dichten

Mira Media heeft, samen met Pharos, als onderdeel van het project “Digitale Generatiekloof in Allochtone gezinnen”, een groot aantal gesprekken met allochtone ouders gevoerd over hun vragen over het internetgebruik van hun kinderen.
Daaruit blijkt dat er veel vraag is naar informatie over wat kinderen op internet doen, over welke regels ze kunnen stellen en hoe ze hun kinderen kunnen volgen. Verder maken ze zich zorgen over het effect van internet op privacy en persoonlijke relaties. De volgende stap in het project wordt de realisatie van een vervolgaanbod. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van methoden en materialen die binnen het Mediawijsheidnetwerk zijn ontwikkeld. Echter, om een goede match te maken tussen vraag en aanbod zijn mediacoaches nodig die van allochtone afkomst zijn en/of veel ervaring hebben in het begeleiden van deze groepen.
safe-onlineMira Media is daarom gestart met de vorming van een netwerk met ervaren (allochtone) mediacoaches en onderzoekt de mogelijkheid om een speciale mediacoachcursus te organiseren om zo snel mogelijk te kunnen gaan voldoen aan de vraag vanuit de allochtone bevolkingsgroepen.
Wie heeft hier ook ideeën over of kent ervaren (allochtone) mediacoaches die door Mira Media kunnen worden benaderd?
Stuur een email naar: e.klute@miramedia.nl

Nieuw: Linkedingroep

In het kader van het project is de Linkedingroep 'digitale generatiekloof allochtone gezinnen' ingesteld. Belangstellenden die mee willen werken aan de verdere vormgeving van het workshop-aanbod en de vorming van het nieuwe netwerk van allochtone mediacoaches, worden opgeroepen zich bij deze groep aan te melden!


Publicatie Duizend en één sterren over vrijwilligerswerk.

In de afgelopen vier jaar zijn duizenden allochtone vrouwen maatschappelijk actief geworden, veelal als vrijwilliger. Het project Duizend en één Kracht was de motor achter dit proces. Op 9 december was de grote finale. maxima
Prinses Prinses Maxima ontving het eerste exemplaar van de publicatie Duizend en één Kracht sterren over de ervaringen van deelnemers uit de achttien projecten die werden genomineerd als het meest inspirerend of succesvol.
In de verhalen wordt duidelijk hoe groot de motivering van deze vrouwen is om actief te zijn in de samenleving en een rol te kunnen spelen in het leven van anderen, maar ook welke barriéres zij op hun weg tegen zijn gekomen en hoe projecten als 1001 kracht een bijdrage kunnen leveren aan het slechten van deze barriéres.
De verhalen zijn in opdracht van Duizend en één Kracht opgetekend door journalistes en correspondenten van Wereldjournalisten.nl. Mira Media verzorgde de coördinatie.
De Brochure is hier te dowloaden.

Meer informatie: www.movisie.nl en www.duizendeneenkracht.nl.


Wereldjournalisten op facebook en Google+1

icoontje_reasonably_smallArtikelen van Wereldjournalisten, maar ook opmerkelijk nieuws en ontwikkelingen uit andere hoeken, kunnen behalve geretweet nu ook gedeeld of ge-plus-één’t worden en van commentaar worden voorzien.
Praat mee over de weerstand van Surinamers en Antillianen tegen de NTR- televisieserie De Slavernij. Deel jouw ervaringen met discriminatie door uitzendbureaus.

Of post- of vind - op Wereldjournalisten de aankondiging van dat bijzondere concert, die mooie tentoonstelling of dat ongezouten debat.

Bezoek onze Facebookpagina en ons Google+ profile of twitter met ons op http://twitter.com/#!/wereldje


Bruggen slaan via social media

‘Bonding and bridging' is de naam van een nieuw onderzoeksproject van Wereldjournalisten, in samenwerking met Mira Media. Centraal daarbij staan de mogelijkheden van social media als facebook, twitter en groepsblogs om mensen bij het nieuws te betrekken. Kernvragen: ‘op welke manier  -en onder welke voorwaarden- Christine-de-Voskunnen social media  een rol spelen bij een meer gedifferentieerdere  berichtgeving over de multiculturele samenleving’ en ‘hoe kunnen social media burgers meer betrekken als consument én producent van nieuws en informatie.
Christine de Vos zal de komende zes maanden als redacteur van Wereldjournalisten zich specifiek inzetten om samenwerking en uitwisseling met  social media tot stand te brengen. Christine was hiervoor onder andere werkzaam als communicatiemedewerker  voor United Civilians for Peace (een coalitie van Oxfam-Novib, Cordaid en IKV-Pax Christi).
Meer informatie: c.devos@miramedia.nl.


Rol van mobiele media en internet bij integratie

De Europese Commissie houdt een enquête onder migrantengemeenschappen om te weten te komen hoe internet en mobiele telefonie kunnen bijdragen aan integratie en participatie. Het doel is om meer dan 5000 mensen in acht Europese landen met deze enquête te bereiken.mofone
In Nederland worden migranten van Turkse-, Marokkaanse, Surinaamse, Iraakse en Bosnische afkomst gevraagd om de enquête on line in te vullen. Dit kan gebeuren in het Nederlands, maar ook in de eigen taal. Het invullen duurt niet meer dan 15 minuten. De enquete wordt uitgevoerd door het MIGRAnetwerk, als onderdeel van het ConnectIEM project. Mira Media, als Nederlandse partner in het MIGRAnetwerk roept organisaties van de beoogde doelgroepen op de enquête in te vullen en breder bekend te maken. Meer info: e.klute@miramedia.nl


Media-workshops en een krant over migratie en ontwikkelingssamenwerking

In november en december organiseert Mira Media vijf mediaworkshops voor migrantenorganisaties die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking.
pen_thumbnailHet gaat om workshops 'schrijven van artikelen', 'bloggen' en 'strategisch gebruiken van social media',  een workshop 'videoreportage' en een workshop 'fondsenwerving en mediaproducties'. Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met, onder andere, lokaalmondiaal en Wereldsezaken. Daarnaast onwikkelt Mira Media in samenwerking met METRO een bijlage bij deze gratis krant waarin organisaties hun activiteiten op het gebied van ontwikkelings- en internationale samenwerking kunnen presenteren, met daaraan gekoppeld webpagina's voor meer informatie en audiovisuele presentaties. De workshops en het Metroproject worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst 'Media en ontwikkelingssamenwerking' op 13 oktober in Utrecht (zie de agenda), waarbij u zich ook kunt aanmelden voor de workshops of voor deelname aan de redactie van Metro en website.


Oude problemen in een nieuwe stad

Media4me-internationaal hield in september haar tweede bijeenkomst, ditmaal in Milton Keynes, een van de zogenaamde 'New towns' in Engeland. Maar een stad waar dezelfde situatie voorkomt als in veel oudere steden in de partnerlanden van Europe4me: onder andere sociale segregatie en gebrek aan communicatie tussen inwoners.
mk-mediaMedia4me international wil die situatie verbeteren door de inzet van media op wijkniveau. Tijdens de bijeenkomst werden presentaties gegeven van effectieve wijkmediaprojecten en werden plannen gesmeed voor de toekomst.

Zo is besloten de spelvorm 'the game' om organisaties en instellingen in de wijk bewuster te maken van de mogelijkheden van wijkmedia, in meerdere landen door te ontwikkelen en een transnationale training voor mediacoaches te organiseren. Voorts is een wiki over wijkmedia in Europa in ontwikkeling.


Penpals over Europa

UCee Station is een van de partners in het project Europe4me, waarin jongeren zich uitspreken over Europa. Dit jaar heeft  UCee Station haar website uitgebreid met een ‘Europe’ gedeelte. Een platform waar de visie, meningen, ambities, interesses en creativiteit van jonge Europeanen bij elkaar komen. De kick-off van het UCee Europe project is de documentaire ‘Pen Pals’ en de bijbehorende soundtrack die in de  zomer van 2011 zijn opgenomen in Nederland, Spanje, Duitsland, Italië en Zweden. Daarbij worden Facebook, YouTube, Skype en natuurlijk UCee Europe ingezet. Het resultaat is een documentaire, opgenomen in vijf Europese landen met verschillende culturen en perspectieven, die de overeenkomsten, verschillen, dromen en verwachtingen van jonge Europeanen laat zien. Voor meer informatie over UCee Station en UCee Europe, kijk hier en hier.
UCee Station is een project van Click F1


Keukentafelgesprekken over digitale generatiekloof

De ontwikkelingen op internet gaan zo snel, dat het voor menig ouder lastig is om deze ontwikkelingen te blijven volgen en daarover met de kinderen in gesprek te blijven. Dat geldt ook voor allochtone ouders. De vragen die zij hebben zijn vaak specifiek, het reguliere aanbod aan media-wijsheid activiteiten sluit daarop niet altijd aan.

mediamindIn samenwerking met Pharos en het Nederlands Jeugd Instituut is Mira Media deze maand dan ook gestart met een project dat als doel heeft de digitale generatiekloof tussen allochtone ouders en hun kinderen te verkleinen. Als start worden 'keukentafelgesprekken' met groepen ouders georganiseerd om hun vraag te inventariseren en te bespreken.
Er blijkt veel animo voor deelname aan de gesprekken. Inmiddels staan twaalf gesprekken in zeven gemeentes gepland met onder meer Turke, Marokkaanse, Somalische, Ghanese, kaapverdische en Antilliaanse ouders en zijn er trainingen voor gespreksleiders georganiseerd.


Media4us2

Gratis_kranten_la_121578aMet steun van het Europees Integratiefonds start Mira Media binnenkort het project Media4us2 dat tot doel heeft de visies, ervaringen en inzichten van migranten met betrekking tot integratie en participatie zichtbaar te maken aan de hand van artikelen, blogs, clips en andere mediaproducten op diverse platforms.

Een van die platforms is een bijlage bij een gratis dagblad in elk van de deelnemende landen (België, Duitsland, Engeland, Hongarije, Italië, Nederland, Tsjechië en Zweden). Naast het bieden van deze platforms bestaat het project uit trainingen in mediavaardigheden, seminars en workshops. Specifieke aandacht is er voor de mogelijkheden voor migranten om op bestuurlijk en politiek niveau te participeren en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.naamloosnaamloos