Begrippen

Wat is een allochtoon? Wat is een autochtoon?

Allochtoon en autochtoon
Mira Media hanteert de definities van het CBS.

Allochtoon betekent letterlijk uit een ander land.
Autochtoon betekent letterlijk uit hetzelfde land.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert als definitie van allochtoon in Nederland:
Persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren hoort tot de tweede generatie. Suriname en de Antillen worden tot het buitenland gerekend.

Het CBS maakt onderscheid tussen twee categorieën allochtonen:

  • niet- westerse allochtonen: mensen (stammend) uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan (bepaald door sociaal-economische en sociaal-culturele positie).
  • Westerse allochtonen: alle andere allochtonen inclusief  Indonesië en Japan.

Volgens de CBS definitie wordt de derde generatie allochtonen automatisch autochtoon in de statistieken. Om echter na te kunnen gaan hoe het de kinderen van de tweede generatie vergaat is een definitie toegevoegd. Derde generatie niet-westerse allochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en van wie tenminste één grootouder in een niet-westers land is geboren.

Standpunt Mira Media:
Mira Media hanteert de term 'allochtoon' alleen in gevallen waarin derden als bron opgevoerd of geciteerd worden. ‘Allochtoon’ is de meest gangbare term in onderzoeksbronnen, publicaties en in de media.
Mira Media vermijdt de term echter bij voorkeur gezien de weerstand en negatieve reacties die het bij leden van betreffende groepen zelf oproept. Bovendien blijkt de term in het dagelijkse gebruik sterk vervuild: het wordt over het algemeen synoniem gebruikt aan Turkse en Marokkaanse moslims. ‘Allochtonen’ is eveneens een begrip dat teveel gebaseerd op uitsluiting en past in die zin niet goed bij de inclusieve benadering die Mira Media voorstaat. Mira Media gebruikt zelf liever de meer neutrale term 'etnisch-culturele groepen', hoewel ook dit niet volledig de lading dekt.

Multiculturele programmering
Definitie Mira Media:
Multiculturele programmering weerspiegelt de culturele diversiteit van de samenleving door middel van programma’s voor een breed publiek.
Kenmerken van multiculturele programmering zijn:

  1. Signaleren van en informeren omtrent brede maatschappelijke aspecten en ontwikkelingen. Dit betreft berichtgeving en cultuuruitingen waarbij aspecten van de multiculturele samenleving op vanzelfsprekende wijze zijn geïntegreerd. Deze zijn bedoeld voor een breed publiek.
  2. Signaleren van en informeren omtrent specifieke maatschappelijke aspecten en ontwikkelingen.
    - Deze hebben specifiek betrekking op de multiculturele samenleving en worden kenbaar gemaakt  aan een breed publiek.
    - Deze hebben betrekking op specifieke culturele groepen en worden kenbaar gemaakt aan een breed publiek.

Volgens Mira Media vallen etnische doelgroepprogramma’s niet binnen de definitie van multiculturele programmering.

Etnische doelgroepprogrammering
Definitie Mira Media:
Radio en televisie programma’s specifiek voor etnisch-culturele groepen. Deze berichten over en zijn gericht op de eigen gemeenschap

Interculturalisering
Definitie Mira Media: interculturalisering  van omroepen betreft een integrale verandering van de werkwijze tot uiting komend in culturele diversiteit in het personeelsbestand, de programma’s en het publiek.

Interculturele mediacompetentie
Definitie Mira Media: de vaardigheid van een mediaprofessional om binnen de diverse stadia van het productieproces van perspectief te kunnen wisselen en een actieve onderzoekende houding naar perspectief, kennis en culturen van anderen te hebben waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de diversiteit tussen en binnen de etnisch-culturele gemeenschappen.

Intercultureel kwaliteitsbesef:
Definitie Mira Media: erkenning van, waardering en respect voor diversiteit in kennis, cultuurgoed en perspectieven.

Empowerment
Definitie Mira Media:op basis van het kennen van de eigen normen en waarden, kwaliteiten en capaciteiten zelf richting geven aan veranderingsprocessen; uitgaan van de kracht van individuen en organisaties.

Multiculturele kwaliteitscriteria
Definitie Mira Media: criteria waaraan voldaan moet worden om op een objectiveerbare manier de multiculturele kwaliteit van producten, i.c. programma’s en programmering, te kunnen toetsen. De criteria dienen ook als richtlijn in het (pre)productieproces.