Over Mira Media

Uit onvrede met het gebrek aan aandacht voor etnisch culturele diversiteit in de media richtten zeven landelijke minderhedenorganisaties in 1986 STOA (Stichting Omroep en Allochtonen) op. Met de krachtenbundeling wilden de organisaties een einde maken aan het gebrekkige aanbod van programma’s voor en door etnische minderheden op de Nederlandse publieke en commerciële radio en televisie.

Sinds 2001 werken we onder de naam Mira Media. Mira betekent in verschillende talen kijken, spiegel en weerspiegeling. De naam staat voor het streven van de organisatie: er voor zorgen dat de media in Nederland een goede afspiegeling vormen van de samenleving.

Mira Media zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie op wijkniveau en stimuleert burgers tot actieve mediaparticipatie. Mira Media maakt zich hard voor een intercultureel medialandschap waarin ieders stem gehoord wordt en maakt brede toegang mogelijk tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden van digitale media te kunnen benutten.

We werken samen met een groot aantal partners in het maatschappelijke veld en in de mediawereld om te komen tot integrale en duurzame programma’s. De start van de activiteiten ligt bij de behoefte die bij de doelgroep gesignaleerd wordt. Vanuit deze behoefte nemen wij het initiatief om programma’s te ontwikkelen, onderwerpen te agenderen bij grote organisaties en in de politiek en het maatschappelijke veld te adviseren. Mira Media is de schakel tussen de media en de multiculturele samenleving.

Dit altijd vanuit het uitgangspunt dat in een diverse samenleving als de Nederlandse het van belang is dat de ervaringen, meningen en visies van alle groepen in de samenleving gehoord kunnen worden. Media zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Deze media moeten voor iedereen veilig en laagdrempelig te gebruiken zijn. Daarom richt Mira Media zich op het verbeteren van digitale vaardigheden en mediaopvoedingsondersteuning bij kwetsbare groepen zoals ouderen en (allochtone) ouders.