Visie‚ doel en werkwijze

Wie zijn we en wat doen we?

Mira Media zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie op wijkniveau en stimuleert burgers tot actieve mediaparticipatie. Mira Media maakt zich hard voor een intercultureel medialandschap waarin ieders stem gehoord wordt en maakt brede toegang mogelijk tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden van digitale media te kunnen benutten.

We werken samen met een groot aantal partners in het maatschappelijke veld en in de mediawereld om te komen tot integrale en duurzame programma’s. De start van de activiteiten ligt bij de behoefte die bij de doelgroep gesignaleerd wordt. Vanuit deze behoefte nemen wij het initiatief om programma’s te ontwikkelen, onderwerpen te agenderen bij grote organisaties en in de politiek en het maatschappelijke veld te adviseren. Mira Media is de schakel tussen de media en de multiculturele samenleving.

Dit altijd vanuit het uitgangspunt dat in een diverse samenleving als de Nederlandse het van belang is dat de ervaringen, meningen en visies van alle groepen in de samenleving gehoord kunnen worden. Media zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Deze media moeten voor iedereen veilig en laagdrempelig te gebruiken zijn. Daarom richt Mira Media zich op het verbeteren van digitale vaardigheden en mediaopvoedingsondersteuning bij kwetsbare groepen zoals ouderen en (allochtone) ouders. 

 

Mediaopvoedingsondersteuning en mediaeducatie

Mira Media vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van ontwikkelingen op internet en wat deze in positieve en negatieve zin voor hen en hun kinderen kunnen betekenen. Ouders en kinderen vormen dan ook de primaire doelgroep in de wijk waar een start gemaakt wordt met het benadrukken van de mogelijkheden en positieve kanten van de digitale wereld. De zorgen en vragen omtrent het mediagebruik van hun kinderen die ouders hebben wordt adequaat geadresseerd en serieus genomen. Voorlichting, bewustwording en kritisch mediagebruik moeten deze angsten en zorgen wegnemen en bijdragen aan een goede media-opvoeding met als resultaat dat een ieder in zijn kracht komt te staan en actief kan participeren in deze (digitale) wereld. Er is een integraal aanbod vanuit het Platform Interculturele Mediaopvoeding gericht op ouders, kinderen, scholen en wijkprofessionals. Het directe contact wat met een grote groep interculturele ouders gelegd wordt is een solide basis waarvandaan belangrijke opvoedkundige en maatschappelijke thema’s besproken kunnen worden. Door ouders te trainen als Cyberouder leren zij hoe ze zelf andere ouders kunnen adviseren en ondersteunen op dit gebied.  

 

Digitale vaardigheden

Om te zorgen voor een breed toegankelijk digitaal en media aanbod zet Mira Media zich in voor het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve- en ondersteunende trajecten gericht op etnisch culturele groepen, ouderen en laaggeletterden. Binnen deze programma’s verwerven zij de noodzakelijke digitale basisvaardigheden om gebruik te kunnen maken van beschikbaar online educatief aanbod en om de minimale handelingen te verrichten noodzakelijk om in de huidige maatschappij te functioneren. 
In samenwerking met oa Stichting Lezen en schrijven, de bibliotheek Utrecht en Amsterdam en E-TV participeert Mira Media in de programma’s: Leven en Leren en Kwetsbare ouderen (Link naar deze projecten)

 

Sociale cohesie

Mira Media stimuleert dat nieuwe mediavormen, binnen en buiten Nederland, worden gebruikt om sociale cohesie en interculturele dialoog tussen bewoners in multiculturele wijken te vergroten en actief burgerschap te vergroten. Dit doen we door invulling te geven aan wijkgericht “digitaal” sociaal makelaarschap, waarmee samenwerking tussen wijkinstellingen onderling, tussen wijkinstellingen en bewoners en tussen bewoners onderling, door inzet van media, wordt verbeterd. In de praktijk werken we samen met strategische partners, ontwikkelen en coördineren we projecten en adviseren we instellingen, instanties en groepen die plaatselijk, regionaal, provinciaal, landelijk of Europees zijn georganiseerd. Mira Media is in Utrecht alliantiepartner van Welzaam, Me’kaar en Vooruit en samenwerkingspartner van Doenja en Wijk & Co  in de rol van digitaal sociaal makelaar.

 

Mediaparticipatie & zichtbaarheid

Mira Media zet zich in voor een divers media aanbod op radio, televisie, internet en in de gedrukte media wat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving. Dit komt tot uiting in een divers aanbod en een evenredige en actieve participatie van alle bevolkingsgroepen, in het bijzonder vanuit de etnisch culturele minderheidsgroepen. Zowel als mediaprofessional in alle functieniveaus als participant en onderwerp in producties, hetzij als kritisch mediaconsument.
Wij ontwikkelen, stimuleren en realiseren nieuwe mediavormen en toepassingen die kunnen worden gebruikt om etnisch culturele- en andere minderheidsgroepen een eigen stem en platform te geven in het publieke debat.

Mira Media geeft diverse publicaties uit over de inzet van interculturele media. Deze publicaties laten deelnemers en professionals aan het woord. Ze geven input aan beleidsmakers, zijn rolmodellen voor deelnemers en leveren kennis aan professionals. Maandelijks brengt de digitale nieuwbrief Wijkbewoner Digitaal inspiratie en kennis voor professionals en vrijwilligers in de wijk over de inzet van (digitale) media. 

 

Internationaal

Mira Media heeft in haar lange bestaan veel ervaring opgedaan in Europese projecten. Vaak als initiatiefnemer en procesbegeleider. Van globaal naar lokaal is hierbij het uitgangspunt; hoe kunnen organisaties die in vergelijkbare wijken van Europese steden werken van elkaar leren en elkaar inspireren. Methodieken worden ontwikkeld en overgedragen. Samen met de internationale partners worden projecten opgezet om op Europees niveau de stem van cultureel diverse jonge mediamakers zichtbaar te maken. In onderzoeksprojecten ontdekken Europese steden wat ze van elkaar en van het verleden kunnen leren op bijvoorbeeld het gebied van integratie.