Geen extra inzet B&W van Utrecht op Digitaal burgerschap

5 juli 2017

stadhuis_utrechtOp 8 juni 2017 stuurde het college van Burgermeester en Wethouders van Utrecht een brief aan de gemeenteraad met de beantwoording van de motie Digitaal burgerschap (2016/225). De raad sprak op 10 november 2016 met deze motie de wens uit om binnen de programmaonderdelen Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Volksgezondheid en Veiligheid, als onderdeel van lopend beleid, expliciet aandacht te besteden aan digitaal burgerschap, digitale vaardigheden en mediawijsheid van jongeren. De raad droeg het college onder meer op om in samenwerking met de maatschappelijke partners, de VO- en PO Raden en de schoolbesturen een voorstel uit te werken om scholen in staat te stellen digitaal burgerschap en digitale vaardigheden een betere plek in het onderwijs te geven.

Signaal
De motie was ingediend op basis van signalen van maatschappelijke organisaties die signaleerden dat er in scholen en door andere pedagogische organisaties onvoldoende aandacht wordt besteed aan digitaal burgerschap waardoor kinderen en jongeren niet voldoende weerbaar worden gemaakt in de digitale wereld.  Zij signaleerden dat scholen, professionele opvoeders en ouders onvoldoende zijn toegerust om de kinderen en jongeren hierin te ondersteunen. De raad wilde met de motie daarom een inhaalslag maken door het college op te roepen in samenwerking met de maatschappelijke partners te komen tot een visie en een plan.

De brief werd op donderdag 8 juni jl.naar de raad gestuurd. Op dezelfde dag dat ’s avonds tijdens de Themabijeenkomst Digitaal burgerschap 155 Utrechtse professionals constateerden dat er inhaalslagen moesten worden gemaakt en dat prioriteit moet worden gegeven aan Digitaal burgerschap. Een prachtige samenloop van omstandigheden en een geweldige gelegenheid voor het college van B&W om positief op de discussie betreffende digitaal burgerschap te anticiperen.

Geen zeggenschap
Dit was helaas niet het geval. De brief bevat geen analyse van wat er in het Utrechtse onderwijs leeft en wat er nodig is om scholen, ouders en opvoedprofessionals bij te staan om kinderen en jongeren weerbaarder te maken in de digitale wereld. Het college beperkt zich tot de constatering dat de gemeente geen zeggenschap heeft over het curriculum van scholen omdat dit de verantwoordelijkheid is van het rijk. En een opsomming van wat er vanuit de gemeente op het gebied van digitaal burgerschap en mediawijsheid wordt gesubsidieerd. Op basis daarvan wordt geconstateerd dat er,"in samenhang en samenwerking met onze partners", aandacht is voor de thema’s en dat het college geen aanleiding ziet om de raad voor te stellen het budget op deze thema’s te verruimen.

Utrecht maken we samen
Het is jammer dat er door het college geen contact is opgenomen met de Utrechtse maatschappelijke organisaties en scholen om hun ervaringen en wensen op dit gebied te peilen en mee te nemen in deze brief.  Dit lijkt niet in overeenstemming met het eigen collegeprogramma ‘Utrecht maken we samen’. Dit was wel de intentie van de raad toen het de motie indiende. Een gemiste kans en kostbare verloren tijd. Maar er is wel hoop, want de wethouder van Onderwijs Jeroen Kreijkamp zei  in zijn reflectie op de uitkomsten van de workshops tijdens de Themabijeenkomst Digitaal burgerschap 'Digitaal burgerschap is een breed thema dat veel portefeuilles beslaat. De aanpak op digitaal burgerschap is van cruciaal belang, de combinatie online en offline moeten we echt maken. Die stappen zijn wij aan het zetten. Voor jong en oud. […] Van sociaal makelaar, jongerenwerkers, docenten, tot wijkagent. Voor allemaal hier bijeen is het een nieuwe term digitaal burgerschap. Het feit is dat het aandacht nodig heeft. […] Vanuit de gemeente is er volle steun voor. Onder Utrecht Zijn We Samen brengen we alle initiatieven samen die daarmee te maken hebben.' 

De bal ligt nu weer bij de raad, omdat de brief binnenkort op de agenda komt van de raadscommissie. Dan hebben de raadsleden een nieuwe  gelegenheid om het college om verdere verheldering te vragen en de wethouder van Onderwijs is dan in de positie om zijn woorden zoals uitgesproken tijdens  de Themabijeenkomst waar te maken.

Raadsbrief-Beantwoording-motie-Digitaal-burgerschap-(2).pdf [164 kB]

 

 

 

« terug